Post

ArtikkelitTHL:n toimenpideluokitukseen muutoksia 1.1.2017 alkaen

29.12.2016Nora Savanheimo

Vuoden 2017 alussa voimaan tulevilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen muutoksilla pyritään selkeyttämään luokitusta. Muutokset painottuvat koodeihin, joiden käyttöön liittyen THL on saanut paljon yhteydenottoja.

Luokitukseen on tehty tekstitäsmennyksiä, siitä on karsittu aikaperusteisia koodeja, luovuttu ammattiryhmäsidonnaisuudesta ja vähennetty päällekkäisiä koodeja. Lisäksi vuoden alusta poistuvat ne koodit, jotka eivät suoranaisesti kuvaa potilaaseen kohdistuvia toimenpiteitä.

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on käytössä potilasasiakirjamerkinnöissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Luokitus on tärkeä osa suun terveydenhuollon rakenteista kirjaamista, ja sillä kuvataan potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä.

Kaikelle tekemiselle ei ole koodia, mutta potilaalle tehtävät toimenpiteet on silloinkin kirjattava riittävällä tarkkuudella potilasasiakirjoihin.

Luokituksen kehittämisestä on vastannut asiantuntijaryhmä, jossa edustettuina ovat neljä Apollonian jaostoa, Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, Kela, Helsingin kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Kuntaliitto, Hammaslääkäriliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ja Suomen Laserhammaslääkäriyhdistys. Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri ovat THL:stä.

– Luokitusta kehitettäessä joudutaan pohtimaan, kuinka pikkutarkalle tasolle luokitusta on tarpeen viedä. Toisaalta myös hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen muutos on huomioitava. Tavoitteena on, että tulkinnanvaraisuus vähenee, toteaa asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Seppo Turunen.

Uusien koodien käyttöönotosta pidättäydytään lähivuosina luokituksen ulkopuolisista tekijöistä johtuen (mm. suun terveydenhuollon liittyminen Kanta-arkistoon), ja luokituksen kehittäminen painottuu koodien käyttötarkoitusta täsmentäviin tekstimuutoksiin. Luokitukseen vuonna 2016 hyväksytyt protetiikan koodimuutokset voidaan tämän hetkisen Kanta-aikataulun mukaan ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta.

THL:n toimenpideluokituksen
yhteydet muihin luokituksiin

Potilasasiakirjamerkintöjen lisäksi Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin. Kansaneläkelaitos hyödyntää luokitusta soveltuvin osin omassa korvattavien toimenpiteiden luettelossaan ja julkinen terveystoimi määrittäessään suun terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta avopalveluissa perittävät toimenpidekohtaiset asiakasmaksut perustuvat pääosin THL:n toimenpidekoodiin liitettyyn vaativuusluokkaan.

Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus).

Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä.

– Eri koodien tulkinnassa tiedetään olevan eroja organisaatioiden sisällä ja välillä. Sen vuoksi koodeja ja eri luokituksia kannattaa käydä läpi säännöllisesti työpaikoilla, Seppo Turunen kannustaa.

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 on kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa saatavilla koodistopalvelimelta (www.thl.fi/koodistopalvelu) sekä erillisenä luokituksena että osana terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Koodistopalvelimelta saatava luokitus pidetään ajanmukaisesti päivitettynä, joten sen käyttöä suositellaan. Kelan sairaanhoitokorvaustaksa päivitetään THL:n koodimuutoksia vastaavaksi.

Tiedote sairaanhoitokorvausten muutoksista ja 1.1.2017 voimaan tulevista korvaustaksoista. 

Kuntaliitto julkaisee THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ja asiakasmaksuasetuksen mukaisia yhteyksiä tarkentavan vastaavuusluettelon joulukuussa 2016 omilla internetsivuillaan. Lääkärisopimuksen mukaisiin toimenpidepalkkioluetteloihin ei tule muutoksia vuoden 2017 alusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?