På svenska

LedareLönereformens viktigaste skede inleds

15.9.2023

De lokala förhandlingar som föregår övergången till det nya avlöningssystemet som ingår i Läkaravtalet, det s.k. karriärstegssystemet, har nu börjat inom välfärdsområdena. Det betyder att förtroendemän och förmän har en arbetsdryg höst framför sig. Som riksomfattande förhandlingsparter har vi, Tandläkarförbundet, Läkarförbundet och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, skapat ramarna för systemet. Nu ska det viktigaste skedet när det gäller hur reformen kommer att lyckas genomföras på lokal nivå. Det är en krävande uppgift, och det kommer säkert att dyka upp en mängd frågor. Tandläkarförbundet, Läkarförbundet och KT kommer i alla fall att ge de lokala förhandlarna stöd.

Det finns en mängd nya förtroendemän och förmän inom välfärdsområdena, och många förhandlar nu med en ny motpart. Därför har vi nu en strålande möjlighet att skapa förtroende och goda samarbets- och förhandlingsrelationer mellan de lokala aktörerna.

Nu är det meningen att man tillsammans, genom lokalt samarbete, ska bygga upp ett rättvist och uppmuntrande, öppet och transparent system. På riksnivå har vi redan länge förhandlat om avlöningssystemet, och mindre justeringar har gjorts också tidigare. En mera omfattande reform är nödvändig nu, när välfärdsområdena har inlett sitt arbete. Avsikten med systemet är, att tandläkare och läkare ska avlönas på rätt sätt under karriärens olika skeden. Karriärstegssystemet betyder att lönen förändras stegvis, i takt med att arbetsuppgifter, kunnande och karriärskeden utvecklas.

När det nya avlöningssystemet tas i bruk börjar man också förenhetliga lönerna. Utöver förhöjningarna som baserar sig på Läkaravtalet och det s.k. utvecklingsprogrammet har man reserverat ett anslag för förenhetligande som utgör 6,1 procent under åren 2023–2025. Den första av de raterna kommer att fördelas med början den 1.6.2023. Om processen inte är färdig ännu den 1.6.2025, kommer förenhetligandet då att slutföras.

Tandläkarförbundets förhandlingsrätt utnyttjas av förbundets styrelse. Förutom inom styrelsen har man diskuterat och berett reformen i fullmäktige, i förbundets utskott och bland förtroendemän och medlemmar. Det nya systemet simulerades under våren inom en del välfärdsområden, och det finslipades ännu enligt den respons man då fick.

Utvecklingen av Läkaravtalet fortsätter genast i höst. Fram till slutet av oktober kommer parterna på riksnivå att förhandla om hur den regelbundna arbetstidens inkomst påverkar prestationskompensationen, hur timlönens beräkningsgrunder ska förenhetligas, och om begreppet egentlig lön. Också de personliga lönetilläggen kommer att diskuteras. Under avtalsperioden kommer man också att granska arbetstidssystemet och villkoren för dem som har ett tjänsteförhållande som bisyssla. Tandläkarförbundet och KT förhandlar om hur man kan utveckla de prestationsbaserade löneandelarna inom primär- och specialistvården. I hela detta utvecklingsarbete spelar beredningen inom förbundets förtroendeorgan och bland förtroendepersonerna en stor roll.

Lönereformen behandlas mera ingående på Tandläkartidningen 10/2023. Dessutom ordnas den 2.10. ett infotillfälle för alla tandläkare; en länk till det tillfället finns i Tandläkarförbundets medlemssidorna.

Nora Savanheimo
Tandläkarförbundets vice verksamhetsledare

Lue myös
Etsitkö näitä?