Post

VertaisarvioituAkuutti hammaskipu II: pulpakipu ja periapikaalinen kipu

19.2.2018Peter Jonasson, Lise-Lotte Kirkevang, Annika Rosén, Lars Bjørndal

Akuuttia hammaskipua esiintyy useimmiten hammasytimen eli pulpan tai hammasta ympäröivän periradikulaarikudoksen tulehduksen yhteydessä. Oikean diagnoosin teko ja sopivan hoidon valinta voi kuitenkin olla hankalaa. Anamneesi ja kliininen tutkimus antavat arvokasta tietoa, ja systemaattinen lähestymistapa onkin välttämätön.

Artikkelissa käsitellään pulpiitin, pulpanekroosin, apikaaliparodontiitin, parodontaaliabsessien, endodonttisten/parodontaalisten leesioiden ja perikoroniitin diagnosointia ja hoitoa sekä postoperatiivisia ongelmia.

Kun potilas hakeutuu hammaslääkäriin akuutin hammaskivun takia, odotuksena on hoidon välitön aloitus ja kivun lievittyminen. Monet potilaat ovat tässä tilanteessa erittäin pelokkaita, ahdistuneita ja hermostuneita. Jos hammaslääkäri onnistuu akuutin hammaskivun päivystyshoidossa, potilaan ja hammaslääkärin välille syntyy luottamuksellinen suhde. Käytännössä tilanne on kuitenkin usein sellainen, ettei hammaslääkärillä ole riittävästi aikaa toteuttaa pitkäkestoisia toimenpiteitä.

Tämä artikkeli tarjoaa ohjeita asianmukaiseen päivystyshoitoon: Tulisiko kerralla suorittaa koko hoito vai lyhyempikestoinen kivun lievitykseen tähtäävä toimenpide ja miten ne tulisi toteuttaa? Artikkelissa tarkastellaan myös paikallispuudutuksen käyttöä sekä antibioottien ja särkylääkkeiden käyttöä.

Kirjoittajat

Peter Jonasson, DDS, PhD, vanhempi lehtori
Endodontian osasto, hammaslääketieteen laitos, Sahlgrenska akademi, Göteborgin yliopisto, Ruotsi
Lise-Lotte Kirkevang, DDS, PhD
Apulaisprofessori, suuradiologian yksikkö, hammashoidon osasto, Aarhusin yliopisto, Tanska ja professori, endodontian osasto, kliinisen hammashoidon laitos, hammaslääketieteellinen tiedekunta, Oslon yliopisto, Norja
Annika Rosén, DDS, PhD, professori, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri
Kliinisen hammashoidon osasto, suu- ja leukakirurgian laitos, Bergenin yliopisto, Norja
Lars Bjørndal, apulaisprofessori, PhD, dr odont
Kariologian ja endodontian sekä pedodontian ja kliinisen genetiikan yksikkö, terveystieteiden tiedekunta, Kööpenhaminan yliopisto, Tanska

Suom Hammaslääkäril 2016; 3: 32-39
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa muutaman kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Acute dental pain II: pulpal and periapical pain

Acute dental pain most often occurs in relation to inflammatory conditions in the dental pulp or in the periradicular tissues surrounding a tooth, but it is not always easy to reach a diagnosis and determine what treatment to perform. Anamnesis and a clinical examination provide valuable information, and a systematic approach is necessary.

This paper  focuses on diagnosis and treatment of pulpitis, pulp necrosis and apical periodontitis, periodontal abscess and endodontic-periodontal lesions, pericoronitis and post-operative problems.

When a patient suffering from acute dental pain visits the dentist, he expects that the dentist will start treatment at once and  that the treatment will provide pain relief. In this situation many patients are fragile, anxious and nervous. If the dentist is able to manage emergency treatment of acute dental pain, this will build confidence and trust between patient and dentist. However, the dentist often does not have sufficient time to carry out more time-consuming procedures.

This paper provides a guide for rational emergency treatments. It describes how or whether the entire treatment or a less time-consuming pain-relieving procedure should be carried out. The administration of local anesthesia as well as the role of antibiotics and analgesics are discussed.

Lue myös
Etsitkö näitä?