Tiede

VertaisarvioituSuuskannerien hyödyntäminen oikomishoidossa

19.8.2022Valtteri Anttila, Tuomo Heikkinen, Ville Vuollo

Lähtökohdat

Suuskannereita alettiin hyödyntää oikomishoidossa vuosituhannen vaihteessa, ja nykyään skannerien markkinat kasvavat jatkuvasti sitä mukaa, kun kalvo-oikominen yleistyy. Artikkelissa käsitellään suuskannerien toimintaperiaatteita ja käyttömahdollisuuksia ortodontiassa sekä vertaillaan niitä perinteisiin jäljentämismenetelmiin. Lisäksi luodaan katsaus skannauksen kehitykseen ja tämänhetkisiin markkinoihin.

Menetelmät

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta. Aihetta käsitteleviä tuoreita artikkeleita etsittiin PubMed- ja Scopus-tietokannoista.

Tulokset ja johtopäätökset

Markkinoilla olevat skannerit hyödyntävät hyvin monenlaisia teknologioita. Suuskannerien tarkkuudessa on eroavaisuuksia: eräät skannerit tuottavat tarkempia digitaalisia jäljennöksiä kuin muut. Eroista huolimatta skannerien on osoitettu olevan kliinisesti riittävän tarkkoja, mutta niiden hinnat ovat vielä korkeita. Monissa tutkimuksissa on todettu, että opetteluvaiheen jälkeen työn tehokkuus ja potilastyytyväisyys ovat skannerilla työskenneltäessä merkittävästi paremmat kuin perinteisiä jäljennösmenetelmiä käytettäessä.
Hammaslääkärin työhön kuuluu jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Uusi oikojasukupolvi on edellistä valmiimpi hyödyntämään digitaalisia laitteita, ja kynnys niiden käyttöönottoon madaltuu arkisen viestintäteknologian yleistyessä.

Kirjoittajat

Valtteri Anttila, HLL1

Tuomo Heikkinen, dosentti, EHL (oikomishoito), osastonhammaslääkäri1
Tptheikkinen@gmail.com

Ville Vuollo, FT, tutkijatohtori1

1Suun terveyden tutkimusyksikkö, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2022; 9: 30-35.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Intraoral scanners in orthodontics

The purpose of this article is to introduce developments, operating principles, and applications of intraoral 3D scanners in orthodontics. This article also creates an overview on the current scanner market.

The basic principle of an intraoral scanner is to visualize three-dimensional (3D) geometry of the mouth and make an accurate digital model out of it. Scanning results appear as projection matrixes, consisting of multiple triangles with 3D coordinates. Software downloaded to a computer then creates the digital model. In orthodontics, the model is finally used to make a diagnosis and treatment plan. Study models and orthodontic appliances are manufactured on the surface of digital models.

Intraoral scanners on the market use many different technologies to produce digital models. Depending on the technology used, scanners partially consist of the same basic components; cameras, lenses, light sources, and computational geometry algorithms.

The most important feature of an intraoral scanner is its accuracy. There are differences in accuracies between scanners. Despite the differences, the accuracies are already clinically acceptable. According to many studies, intraoral scanners improve the working efficiency and patient comfort.

The professional competence of the dentist should increase through constant learning. New generations of orthodontists are generally well prepared to utilize digital devices.

Lue myös
Etsitkö näitä?