Post

PääkirjoitusHaastavien neuvottelujen hyvä tulos

8.3.2018

Hammaslääkäriliiton ja Lääkärikartelli ry:n hallitukset ovat hyväksyneet 8.2.2018 syntyneen neuvottelutuloksen Kunnalliseksi lääkärien virkaehtosopimukseksi. Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu maan hallituksen esittämällä tavalla, kyseessä on viimeinen kunnallinen lääkärisopimus. Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 30.3.2020. Oli tärkeää saada sopimuskausi jatkumaan yli sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon.

Neuvottelujen lähtökohdat olivat haastavat, mikä neuvotteluissa myös näkyi. Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt edellyttivät palkankorotuksiksi yleistä linjaa ja hakivat myös kompensaatiota kilpailukykysopimuksessa leikatuille lomarahoille. Leikkauksethan kohdentuivat vain julkisen sektorin henkilöstöön. KT Kuntatyönantajat puolestaan tavoitteli paitsi maltillisempaa palkankorotustasoa myös paikallisten erien merkittävää osuutta korotuksista.

Lääkärisopimuksessa puolestaan oli myös sisäisesti kompensoitavaa, sillä kilpailukykysopimuksen yhteydessä Lääkärisopimuksessa pidennettiin vain terveyskeskushammaslääkärien ja -lääkärien työaikaa, kun sairaaloissa työaika pysyi ennallaan. Lääkärisopimuksen korotusajankohdat vastaavat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen päivämääriä, ja sopimuksen kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen. Palkankorotukset painottuvat tavoitteemme mukaisesti yleiskorotuksiin.

Ensimmäinen yleiskorotus maksetaan 1.5.2018 lukien. Tuolloin terveyskeskuksissa hammaslääkärien ja lääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 2,55 prosenttia ja sairaaloissa 1,2 prosenttia. Toinen yleiskorotus maksetaan 1.4.2019 lukien, jolloin vastaavat korotukset ovat terveyskeskuksissa 2,1 prosenttia ja sairaaloissa 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä on 1.1.2019 lukien 0,7 prosenttia kunkin liitteen piirissä olevien palkkasummasta. Työnantajat ja luottamusmiehet neuvottelevat erän kohdentamisesta niin terveyskeskusten kuin sairaalojenkin hammaslääkäreille. 1.1.2019 lukien hammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan 2,0 prosentilla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.

Lisäksi on sovittu paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, joka maksetaan tammikuussa 2019 koko henkilöstölle, joka on ollut syksyllä 2018 työssä tiettynä ajanjaksona. Kertaerä on 9,2 % siitä varsinaisesta palkasta, jota käytetään pohjana myös vuosiloma-ajan palkkaa laskettaessa.

Neuvottelutulos on paljon muutakin kuin vain palkankorotukset tai kustannusvaikutus. Myös monet muut jo pitkään tavoitellut asiat etenivät. Esimerkiksi luottamusmiesten asemaan tulevat parannukset ovat tärkeitä ajatellen lähivuosien myllerrystä. Lääkärisopimuksessa puolestaan osa-aikaiset saivat omat keskeytyneen jakson määräyksensä.

Sopimus sisältää elementtejä myös työn ja perheen yhteensovittamiseksi ja tasa-arvon parantamiseksi. Lisäksi takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan johdosta tehtävästä sairausajan palkan takaisinperinnästä luovutaan.

Sopimusmuutoksista tullaan antamaan tarkempia ohjeita KT Kuntatyönantajan myöhemmin ilmestyvällä yleiskirjeellä. Sen mukana tulee olemaan myös muistio, jossa käsitellään Lääkärisopimuksen työaikamääräysten uudistamisen tilannetta.

Neuvottelut eivät kuitenkaan pääty tähän, vaan sopimusten hyväksymisen jälkeen jatkuvat neuvottelut sopimusjärjestelmien uudistamisesta. Työtä ja haasteita riittää, ennen kuin meillä on valmiina maakunnissa sovellettava Lääkärisopimus.

Voimme olla tyytyväisiä kokonaisuuteen, joka kunta-alan neuvotteluissa nyt saavutettiin. On erityisen hienoa, että saimme korjattua edellisessä sopimuksessa tehdyn ratkaisun epätasaisuutta terveyskeskushammaslääkäreille ja -lääkäreille. Tältä pohjalta on hyvä lähteä yhteisessä rintamassa kehittämään Lääkärisopimusta uuteen toimintaympäristöön.

Lue myös
Etsitkö näitä?