På svenska

LedareEtt ohållbart läge inom synhåll

16.9.2022Anna Chainier & Heikki Kuusela
anna_ja_heikki_web

Regeringens förslag till ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård håller på att leda till ohållbara följder. Om den förverkligas innebär lagändringen att man får en betydligt större ersättning för privat tandvård man har fått utomlands, än för motsvarande vård i hemlandet. Lagändringen ska behandlas av riksdagen under hösten, och avsikten är att den ska träda i kraft i början av år 2023.

Lagförslaget, som utarbetats av social- och hälsovårdsministeriet, baserar sig på Europeiska unionens patientdirektiv. Vård som hör till vårdutbudet i Finland, och som ges utomlands, skulle enligt förslaget ersättas så att patienten i praktiken bara skulle behöva betala en summa motsvarande den inhemska patientavgiften inom den offentliga vården. Motsvarande privata tandvård given i Finland ersätts bara genom sjukförsäkringen, och den täcker mindre än 15 % av kostnaderna.

Förslaget förbättrar möjligheterna till fri rörlighet, och möjligheterna att söka vård i ett annat EU-land. Dess inverkan på den inhemska serviceproduktionen kan ändå vara betydande. Om förändringen blir verklighet kan den uppmuntra serviceproducenterna att flytta sin verksamhet utomlands, och erbjuda finländarna vård där. Det är lättast för dem som bor i gränsområdena att söka vård i ett grannland, men tandvårdsturism från hela Finland kan bli en vardaglig företeelse i framtiden. Läget är ohållbart, om patienterna kan få utländsk privattandvård till samma pris som den offentliga vården i Finland. Dessutom betalas ingen sjukförsäkringsersättning alls för privat protetisk vård i Finland, men när den ingår i välfärdsområdets utbud skulle den ersättas om den sker utomlands. Det är förbryllande att staten är villig att ersätta utländsk vård frikostigt, men så gott som inte alls ersätter samma vård om den sker i hemlandet.

Den privata tandvården har outnyttjad kapacitet, vars subventioner hela tiden reducerats. De ersättningar som betalas för vården som sker utomlands är borta från den inhemska ekonomin. Det finns inte heller nödvändigtvis ett likadant patientförsäkringssystem utomlands som vi har i Finland, så den inhemska sjukvården kan bli tvungen att ta hand om skador som kan tänkas uppstå. De negativa effekterna är många.

Lagförslaget om en ändring av lagen om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården var på remissrunda under sommaren. Tandläkarförbundet konstaterade i sitt utlåtande att lagändringen ökar patienternas ojämlikhet, och ställer de inhemska företagen i hälsobranschen i en ojämlik situation jämfört med de utländska. För att lösa problemet föreslår förbundet en kännbar höjning av sjukförsäkringsersättningarna inom tandvården. Den nya situationen kräver också att ersättning för protetik inkluderas i sjukförsäkringen.

En lagförändring är i sig nödvändig, när Europeiska komissionen har kritiserat Finlands ersättningspolitik. Nu gäller det alltså hur staten planerar att mildra de negativa effekter förändringen har för den inhemska serviceproduktionen. Att medvetet föra över pengar utomlands är inte förnuftigt.

Förbundets utlåtande finns på finska på nätet: www.hammaslaakariliitto.fi > Liiton toiminta > Kannanotot ja lausunnot.

Anna Chainier
Tandläkarförbundets sakkunnigtandläkare

Heikki Kuusela
Tandläkarförbundets jurist

Ledare, Tandläkartidning 10/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?