Tiede

VertaisarvioituYläkoululaiset ja tupakkatuotteet

28.1.2021Jutta Kaijalainen, Hanna Harjula, Vuokko Anttonen, Tarja Tanner

Lähtökohdat
Nuuskaaminen on aiempaa yleisempää nuorten keskuudessa. Tutkimuksessa selvitettiin 7.-luokkalaisten nuuskaus- ja tupakointitottumuksia maaseudulla ja kaupungissa, eroja tyttöjen ja poikien välillä, tupakkatuotteiden hankkimisen helppoutta, tiedonsaantia tupakkatuotteista sekä nuorten ajatuksia niiden terveyshaitoista.

Menetelmät
Kyselytutkimus toteutettiin Muhoksen maaseutukunnassa (n = 143) ja Oulun kaupungin yhdessä yläkoulussa (n = 129) 2018–2019. Taustatietoina kerättiin ikä ja sukupuoli. Aineistoa kuvattiin tilastollisesti frekvenssein ja jakaumin, ja eroja ryhmien välillä verrattiin khiin neliö -testillä. Tupakan ja nuuskan hankkimisen helppoutta analysoitiin parametrittomalla Mann–Whitneyn testillä. Avoimet kysymykset analysoitiin laadullisen tutkimuksen keinoin.

Tulokset
Nuorten tupakkatuotteiden käyttö oli harvinaista, mutta tupakka- ja nuuskakokeilut tavallisia, etenkin maaseudulla. Tupakkatuotteiden hankkiminen koettiin maaseudulla helpommaksi. Nuoret olivat melko hyvin tietoisia tuotteiden terveyshaitoista, mutta riippuvuuden mainitsi vain 6 %. Eniten he saivat tietoa sosiaalisesta mediasta, internetistä, televisiosta/radiosta sekä kavereilta.

Johtopäätökset
Tupakkatuotteiden kokeilu on tavallista ja tämän tutkimuksen mukaan jopa yleisempää maalla kuin kaupungissa, joten kohdejoukot/-yksilöt ja terveysohjauksen ajankohta tulisi arvioida huolellisesti. Nuorten tietoisuutta tupakkatuotteiden aiheuttamasta riippuvuudesta on syytä lisätä.

Kirjoittajat

Jutta Kaijalainen, HLK
Oulun yliopisto

Hanna Harjula, HLK
Oulun yliopisto

Vuokko Anttonen, professori, emerita
Oulun yliopisto

Tarja Tanner, HLT, EVHL
Oulun yliopisto ja OYS

Suom Hammaslääkäril 2021; 1: 25–32
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

The use of tobacco products among adolescents and their awareness of the health effects

This survey was targeted at seventh graders living in both the countryside and the city. Our aim was to find out the snuffing and smoking habits of young people and how easy it is for schoolchildren to buy snuff and cigarettes in their community. Furthermore, the aim was to study from where the responders had received information about the health effects of tobacco products and what they considered these health effects might be.
The questionnaire survey was performed in the rural municipality of Muhos and one upper comprehensive school in the city of Oulu in 2018–2019. The survey was answered by 143 seventh graders living in the countryside and 129 living in the city. As background information, age and gender were collected from the respondents. The data were described through frequencies and distributions, differences between the groups were compared using a chi square test. The obtaining of tobacco and snuff products was analyzed by the Mann-Whitney nonparametric test. The open questions were analyzed by means of qualitative research.
Regular use of tobacco products by the seventh graders was rare, but experiments with these were common. Young people from the countryside had tried snuff and cigarettes more often than the ones in the city. The obtaining of tobacco products was also reported to be easier in the countryside than the city. All respondents were quite aware of the health effects of tobacco products, whereas only 6% of the respondents mentioned nicotine addiction. They had received most of the information from social media, the Internet, television/radio and from friends.
In conclusion, because first-time experiments with tobacco products are common, and even more commonly in the countryside than in the city, the target population/individuals and the time of education should be carefully evaluated. Awareness of nicotine addiction should be increased among
adolescents.

Lue myös
Etsitkö näitä?