Post

VertaisarvioituSuunterveyttä etäpalveluilla, palvelumuotoilulla ja asiakasosallisuudella

12.2.2020Anne Komulainen, Anu Ramberg

Tavoitteena oli selvittää YTHS:n asiakkaina olevien opiskelijoiden näkemyksiä suun terveydenhuollon palveluista tulevaisuudessa sekä ideoida heidän kanssaan suunterveyden edistämisen tulevia suuntaviivoja.

Menetelmät

Menetelmänä käytettiin Real-Time Delfoita, ja vastaukset analysoitiin SAS System for Windows -ohjelmalla. Tilastollisessa analyysissa hyödynnettiin useita vastaajiin liittyviä taustatekijöitä. 

Tulokset

Tutkimuksessa löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys kolmen eri aihealueen väliltä: 1) ammattilaisen vastaanotolla antama ohjaus ja virtuaalitilat; 2) mahdollisuus saada henkilökohtaista etäneuvontaa yksittäiseen ongelmaan ja virtuaaliyhteys sekä 3) säännöllinen itsearviointi erilaisten sovellusten avulla ja oman hyvinvoinnin arvio virtuaalipalveluna. Lisäksi todettiin, että säännöllisen itsearvioinnin ja hammashoitopelon välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys.

Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen perusteella virtuaalipalveluita pidetään suun terveydenhuollossa todennäköisinä ja toivottavina, kunhan mahdollisuus kommunikoida myös suoraan ammattilaisen kanssa säilyy.

Asiakkaat odottavat tulevaisuuden palveluilta monimuotoisuutta. Palvelumuotoilu ja asiakasosallisuus ovat käyttökelpoisia välineitä suunterveyden edistämisen palvelusuunnittelussa.

Kirjoittajat

Anne Komulainen, EHL (terveydenhuolto),
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Helsinki; anne.komulainen@yths.fi

Anu Ramberg, suuhygienisti YAMK,
Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos, Vantaa

Kirjoittajilla ei ole taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2019; 13: 22-29
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

New prospects to oral health promotion with virtual services, service design and customer involvement

The aim was to study future oral health services and the means of implementation, together with customers. Another aim was to gain new ideas for oral health promotion.

The method was a single round Delphi analyzed by SAS System for Windows. 50 subjects were analyzed. Background factors were sex, age, experience of Finnish Student Health Service’s oral health services, use of services, information received in connection with checkup/treatment and fear of dental care.

Statistically significant results were found between regular self-assessment (different applications) and how scary dental care was, guidance given by a professional during an appointment and virtual spaces, opportunity for individual remote counselling for a single issue and virtual connection and regular self-assessment with different applications and the assessment of one’s own well-being as a virtual service.

Based on this study, it looks like virtual oral health services are probable and will be popular in the future. Along with the service implementation, the guidance and support of oral health professionals are also in a key role in virtual services.

Future oral health services should be implemented in more versatile ways than at present. In planning oral health promotion services, service design and customer involvement are useful tools.

Lue myös
Etsitkö näitä?