Tiede

Tiede ja työRöntgenkuvauksen uudet koodit ja muut vuodenvaihteen muutokset

13.12.2022Ulla Harjunmaa, Sari Helminen, Tuula Kock, Nora Savanheimo
Uusilla hoitovastekoodeilla mahdollistetaan hoidon laadun seuranta. (kuva: iStock)
Uusilla hoitovastekoodeilla mahdollistetaan hoidon laadun seuranta. (kuva: iStock)

Röntgenkuvauksen koodit muuttuvat: radiologin ja hammaslääkärin lausumille kuville on jatkossa erilliset koodit. Hoitovasteen seurantaa varten tulee uusi koodiryhmä ja ennaltaehkäisevään hoitoon lisää koodeja.

Lisäksi Lääkärisopimuksen toimenpidepalkkioihin ja sairausvakuutuksen korvaustaksoihin tehdään muutoksia. Asiantuntijat kokosivat yhteen hammaslääkärin kannalta olennaiset vuodenvaihteen muutokset.

Yleisimmille natiiviröntgentutkimuksille on annettu rinnakkaiskoodit riippuen siitä, mikä taho lausuu tutkimuksen. Muutos koskee myös hammashoidon natiiviröntgentutkimuksia.

Röntgenkoodien muutoksilla valmistellaan kuvien tallentamista kansalliseen Kuvantamisen arkistoon. Kuvan yhdistäminen lausuntoonsa helpottuu, kun koodin perusteella tiedetään, löytyykö kuvasta erillinen radiologin lausunto vai löytyykö lausunto potilaan käyntitietojen yhteydestä. Koodimuutos helpottaa myös radiologian osastojen toiminnanohjausta ja kuvien laskutusta tutkimusten tilaajilta.

Koodia, jonka nimikkeessä on ’lääkärin lausunto potilaskertomuksessa’, käytetään, kun lausunnon tutkimuksesta antaa hoitava tai hänen konsultoimansa hammaslääkäri tai lääkäri. Koodia, jossa mainitaan ’radiologinen lausunto’ käytetään, kun tutkimuksen lausunto tulee radiologilta, radiologiaan erikoistuvalta riippumatta radiologin peruskoulutuksesta, tai esim. sonografilta radiologiselta osastolta.

Aiemmin käytössä olleet koodit ovat vuodenvaihteen jälkeen käytössä tutkimuksilla, joihin tulee radiologinen lausunto. Näin ollen hammaslääkärit, jotka itse lausuvat natiivitutkimuksensa, käyttävät vuoden alusta uusia rinnakkaiskoodeja.

Röntgenlausuntojen toimenpidepalkkiot säilyvät ennallaan vuoden vaihteessa. Kela on vahvistanut natiivitutkimusten rinnakkaiskoodeille (taulukko 1) sekä hammaslääkärin että radiologin lausumana samat korvaustaksat, jotka ovat olleet kyseisillä tutkimuksilla aiemminkin. Ainoastaan Bite-Wing-kuvan korvaustaksa on muutettu kolmeen euroon aiemman kuuden euron sijasta. Samalla on muutettu Bite-Wing-kuvauksen korvauskäytäntö. 1.1.2023 alkaen jokainen Bite-Wing-kuva selvitetään korvattavaksi erikseen koodilla EB1SA tai EB4VA. Korvaus maksetaan jokaiselta käynnillä otetulta Bite-Wing-kuvalta riippumatta otettujen kuvien lukumäärästä.

THL:n suun terveydenhuollon luokitukseen on lisätty myös koodi leukanivelen kartiokeilatutkimukselle, EG1AI. Tämä on otettu myös Kelan korvattavien toimenpiteiden luetteloon.

Taulukko 1. Esimerkkejä yleisimmistä natiiviröntgentutkimuksista.

Hoitovasteen arviointia varten uusi koodiryhmä SAE

Uusi koodiryhmä SAE sisältää myös muun muassa oikomishoidon lopputarkastuksen.

Hoitovastekoodeilla mahdollistetaan hoitotulosten seurannan arviointi, joka on osaltaan myös hoidon laadun seurantaa. Potilasasiakirjoihin merkittyinä koodeja voidaan hyödyntää paitsi yksittäisen potilaan hoidon seurannassa, myös organisaatio- ja kansallisella tasolla hoidon laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa esim. laaturekistereissä.

Hoitovasteen arvio -koodeja SAE01-SAE04 käytetään diagnosoidun sairauden tai hoitoa tarvitsevan tilan seurannassa, kun arvioidaan tehdyn hoidon vastetta samassa hoitojaksossa, hoitosuunnitelman mukaisesti. Tarvittavat lisätutkimukset, esim. kuvantaminen ja patologiset näytteet merkitään omilla koodeillaan. SAE-koodin kanssa samalla käynnillä ei käytetä SAA-, SAB- ja SAD-koodeja. Hoitovasteen arvioinnissa ei siis käytetä enää suppean tutkimuksen koodia SAA01, jota tähän asti on usein käytetty jatkokäynnillä hoitovastetta arvioitaessa. Kun tehdään uusi suun ja hampaiston kokonaistutkimus ja hoitosuunnitelma, käytetään SAA-koodeja.

SAE-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia. Aikaperuste liittyy hoidetun sairauden tai tilan sekä toteutetun hoidon laajuuteen ja vaativuuteen. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SAE01-SAE04 -toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. Lisätutkimuksiin käytettyä aikaa ei sisällytetä tämän koodin valinnan perusteena olevaan aikaan. Hoitokäynnillä voidaan tehdä muitakin hoitotoimenpiteitä, mutta niihin käytettyä aikaa ei sisällytetä tähän koodin.

SAE-koodeja käytetään jatkossa myös oikomishoidon tuloksen arvioinnin ja lopputarkastuksen yhteydessä. Uuden koodiryhmän myötä SJF oikomishoito -ylätason otsikon yhteyteen on lisätty teksti: Oikomishoidon tuloksen arvioinnin ja lopputarkastuksen yhteydessä käytetään SAE-koodeja. Samalla SJF01-koodi poistuu ja oikomishoidon seulontakäyntiä/oikomishoidon tarpeen arviota varten otetaan käyttöön uusi koodi SJF02. Työn seurannan ja johtamisen kannalta on koettu hankalaksi, että seulontakäynneillä ja lopputarkastuksessa on käytetty samoja koodeja.

Palkkioiden osalta hoitovasteen arvioinnin, seulonnan ja lopputarkastuksen koodit säilyvät ennallaan myös vuoden vaihteen jälkeen. Terveyskeskusten hammaslääkäreillä mahdollisia hoitovasteen arviointiin liittyviä palkkioita ovat 226, 229, 312, 314 sekä lopputarkastus 519. Tarkemmat tiedot löytyvät terveyskeskusten hammaslääkärien palkkiokoodien ja THL:n koodien välisistä yhteneväisyyksistä tehdystä taulukosta Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta.

Kelan korvattavien toimenpiteiden luetteloon on hammaslääkärinpalkkiotaksaan otettu hoitovasteen arvioinnin koodit SAE01-SAE04. Suuhygienistinpalkkiotaksaan on lisätty koodit SAE01-SAE02, koska suuhygienisti ei voi sairausvakuutuksesta korvattuina määrätä diagnostisia lisätutkimuksia, joita usein tarvitaan hoitovasteen arvioinnin tueksi laajemmissa toimenpiteissä SAE03-SAE04. Kela korvaa hoitovasteen arvioinnin sekä hammaslääkärin- että suuhygienistinpalkkiotaksasta vain, kun hammaslääkäri on merkinnyt hoitosuunnitelman potilasasiakirjoihin.

SCG hampaan infiltraatiohoito -koodiryhmään kaksi uutta alakoodia

Hoidon painopistettä tulisi pyrkiä siirtämään ehkäisevään hoitoon. Tätä edesauttaa ehkäisevän hoidon tekeminen näkyvämmäksi myös toimenpidekoodeilla. Tämän vuoksi on laadittu SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito -koodiryhmään kaksi uutta alakoodia. Samalla SCG01 ja SCG02 koodien sovellusohjeita on muutettu.

SCG01 ja SCG02 resiini-infiltraatio koodien lisäksi koodiryhmään on lisätty koodit  SCG03 ja SCG04 Muu hammaspinnan käsittely. Tällä tarkoitetaan hammaspinnan käsittelyä aktiivisen kariesvaurion pysäyttämiseksi siihen tarkoitetulla aineella, kuten esimerkiksi hopeadiamiinifluoridilla. Toimenpide sisältää käsiteltävän hammaspinnan puhdistamisen ja käsittelyn 1—6 hampaaseen (SCG03) tai vähintään 7 hampaaseen (SCG04). Koodeja ei käytetä tavanomaisesta fluorikäsittelystä.

Vuoden alusta terveyskeskusten hammaslääkäreille maksetaan palkkiot em. toimenpiteistä (kts. Karieksen hoidosta maksettavat toimenpidepalkkiot).

SCG-koodien muutokset ja lisäykset on tehty myös Kelan taksoihin niin hammaslääkäreille, suuhygienisteille kuin rintamaveteraaneillekin.

WYA30-koodi poistuu käytöstä, toimenpidepalkkio säilyy

WYA30 koodin käytön määrittely on koettu erityisen hankalaksi, ja sen käytössä on ollut suuria valtakunnallisia eroja. Potilaiden hoitoon tarvittava aika saattaa vaihdella monista eri syistä samankin potilaan tai toimenpiteen kohdalla, eikä tätä ole helppoa tai edes mielekästä määritellä erillisellä toimenpidekoodilla. Nyt tämä erityisjärjestelyjä vaativan potilaan hoitoa kuvaava koodi poistuu käytöstä.

Toimenpidekoodeilla on tarkoitus kuvata nimenomaan potilaalle tehtäviä toimenpiteitä, eikä kyseinen käyntityyppikoodi varsinaisesti niitä kuvaa. Koodin käytöstä on tullut lisäksi runsaasti potilaspalautetta, kun toimenpiteet ovat alkaneet näkyä Omakannassa. Esimerkiksi osa pelkopotilaista, joiden hoidossa koodia on joillain paikkakunnilla käytetty, ovat kokeneet sen jossain määrin sopimattomaksi.

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkio 520 säilyy edelleen vuoden vaihteen jälkeen. Palkkion osalta on jo aiemmin siirrytty käytäntöön, että koodin soveltamisesta tulee paikallisesti laatia kirjalliset ohjeet hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.

Lisäksi toimenpidekoodeihin on tehty joitakin pienempiä tekstimuutoksia. Esimerkiksi koodiin SBB10 Hampaiston jäljennökset on lisätty tarkennus: Jäljennösmenetelmästä riippumatta.

Uudet 1.1.2023 voimaan tulevat THL:n toimenpidekoodit esitellään THL:n verkkosivulla.

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ennallaan

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2022. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa asiakasmaksuihin saattaa tulla joitain muutoksia alueiden sisällä asiakasmaksujen yhtenäistämisen takia. Uusien radiologian rinnakkaiskoodien osalta asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen 9§:n 2 momentin mukaan kuten ennenkin.

Kuntaliitto on julkaissut verkkosivuillaan perinteisen suun terveydenhuollon vastaavuusluettelon, jossa kuvataan kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä.

Sosiaali- ja terveysasioiden neuvontapalvelut siirtyvät Kuntaliitosta Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle 1.1.2023.

Sairausvakuutuksesta korvattavat toimenpiteet ja korvaustaksat

Kela on päivittänyt sairausvakuutuksesta korvattavien toimenpiteiden luettelon ja korvaustaksat vuoden 2023 alusta THL:n koodimuutoksia vastaavaksi soveltuvin osin. Korvattavat toimenpiteet ja ohjeet Kelan korvauskäytännöistä löytyvät vuoden vaihteessa Kelan verkkosivulta. Sivuilla on myös Kelan tiedote vuodenvaihteen muutoksista hammashoidon korvauksissa.

Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot

Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa lääkärien virka- ja työehtoehtosopimusta (niin sanottu Lääkärisopimus). Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä.

Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita ei koroteta yleiskorotuksella sopimuskauden aikana. Sairaaloiden hammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita on korotettu 1.6.2022 lukien kahdella ja 1.10.2022 lukien 0,5 prosentilla. Niitä korotetaan myös 1.6.2023 lukien 0,5 %, ja 1.6.2024 lukien 1,5 %.

Terveyskeskuksessa työskentelevien hammaslääkärien toimenpidepalkkiojärjestelmään tulee muutoksia 1.1.2023 lukien. Tähän kustannusneutraalisti toteutettavaan muutokseen liittyen hinnoittelukohdassa L2TH5200 olevien terveyskeskushammaslääkärien tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.1.2023 41,41 eurolla.

Merkittävin muutos on ns. välivuoden palkkion poistaminen. Välivuoden palkkiosta ja muista poistetuista toimenpidepalkkioista maksetut korvaukset siirrettiin muihin palkkatekijöihin. Tehtäväkohtaisen palkan korottamisen lisäksi suurin osa siirrettiin suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta maksettavien palkkioiden korotuksiin ja ikäryhmärakenteen muutokseen, kokonaistutkimuksen perusteella tehtävästä hoitosuunnitelmasta maksettavan palkkion korottamiseen, mutta myös uudistuksiin karieksen hoidosta maksettaviin palkkioihin.

Suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta ja hoitosuunnitelmasta maksettavat palkkiot

Suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta (TKHL 301) maksettava palkkio määräytyy jatkossakin sen mukaan, mikä on potilaan ikä tutkimuspäivänä, mutta aiemman viiden ikäryhmän tilalla on kolme ikäryhmää ja maksettavia palkkiota korotetaan. Toimenpidepalkkion maksamisen muut edellytykset eivät ole muuttuneet.

Suun ja hampaiston kokonaistutkimuksesta maksettavien toimenpidepalkkiot, taulukko 2.

Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä hoitosuunnitelma (31.12.2022 saakka TKHL 311) on korotettu toimenpideryhmään 4. Uusi toimenpidekoodi on TKHL 411.

Karieksen hoidosta maksettavat toimenpidepalkkiot

Karieksen hoidosta maksettavat toimenpidepalkkiot määräytyvät jatkossa neljän eri toimenpidekoodin perusteella. Palkkio määräytyy toimenpiteen vaativuuden mukaan ja muita karieksen hoidon menetelmiä, kuten esimerkiksi pysäytyshoito, on tuotu palkkion kannalta korjaavan hoidon kanssa tasavertaiseksi.

Muuttuneet toimenpidekoodit ja luokat sekä uudet toimenpiteet neljässä karieksen hoidon toimenpiteessä:

TKHL 220 Suppea karieksen hoidon toimenpide
• yhden pinnan täyte (31.12.2022 saakka TKHL 222)

• resiini-infiltraatiokäsittely hampaan vapaalle pinnalle (uusi)

• hampaiden käsittely hopeadiamiinifluorilla tai vastaavalla aineella (uusi)

• vaiheittainen karieksen poisto erillisellä käynnillä (uusi)

• hammasytimen välitön kattaminen erillisellä käynnillä (uusi)

TKHL 401 Karieksen hoidon toimenpide
• kahden tai kolmen pinnan täyte (31.12.2022 saakka TKHL 402)

• suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte (31.12.2022 saakka TKHL 423)

• resiini-infiltraatiokäsittely hampaan välipinnalle (uusi)

• kariessaneeraus 3–6 hampaaseen (uusi)

TKHL 515 Vaativa karieksen hoidon toimenpide
• hammasterä tai kruunu paikkamateriaalista (31.12.2022 saakka TKHL 514)

• suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte (31.12.2022 saakka TKHL 451, korotus luokasta 4B)

• kariessaneeraus vähintään 7 hampaaseen (uusi)

TKHL 604 Erittäin vaativa karieksen hoidon toimenpide
Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte (31.12.2022 saakka TKHL 532, korotus luokasta 5)

Muut muutokset

Toimenpidepalkkiokoodien TKHL 416, TKHL 457 ja TKHL 516 soveltamisohjetta ja TKHL 519 otsikkoa ja soveltamisohjetta on päivitetty siten, että selkeyttämisen vuoksi siitä on poistettu toimenpidekoodin käytön rajoittamiseen liittyvää tekstiä tarpeettomana. Toimenpidepalkkiokoodeja voivat käyttää sekä erikoishammaslääkärit että laillistetut hammaslääkärit, jotka ko. toimenpiteitä tekevät. TKHL 416, 457 ja 516 soveltamisohjeisiin on tehty myös muutos, jonka mukaan palkkio maksetaan korotettuna vain kliinisten alojen erikoishammaslääkäreille, ei enää kaikille erikoishammaslääkäreille. Kliinisten alojen erikoishammaslääkäreillä tarkoitetaan kliinisen hammashoidon, suukirurgian/suu- ja leukakirurgian, oikomishoidon sekä hammaslääketieteellisen diagnostiikan erikoishammaslääkäreitä.

Toimenpidepalkkiokoodin TKHL 519 otsikko on päivitetty vastaamaan toimenpiteen sisältöä.

TKHL 416 Keskivaikea erikoisalojen tutkimus
Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin. Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

TKHL 457 Vaativa erikoisalojen suunnittelu
Vaativalla erikoisalojen suunnittelulla tarkoitetaan vaativaa erikoisalojen hoitosuunnitelmaa, joka perustuu TKHL 516 tutkimukseen.

Jos suunnitteluun osallistuu useampia hammaslääkäreitä, hoidon suunnittelusta vastaavan hammaslääkärin toimenpide on TKHL 457 ja muiden suunnitteluun osallistuneiden toimenpide on TKHL 305. Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

TKHL 516 Vaativa erikoisalojen tutkimus
Vaativalla erikoisalojen tutkimuksella tarkoitetaan vaativaa laajaa kliinistä tutkimusta, johon liittyy mm. malli- ja/tai röntgenanalyysiin sekä toiminnalliseen ja/tai kasvoanalyysiin perustuva diagnoosi. Palkkio maksetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

TKHL 519 Potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi
Oikomishoidossa palkkio maksetaan 1,5-kertaisena.

Soveltamisohje: Koodia ei käytetä puhkeamattoman tai osittain puhjenneiden hampaiden leikkaukselliseen poistoon.

Toimenpideluettelosta poistetut toimenpiteet

  •     THKL 212 Hampaan poisto osittain, hemisektio
  •     TKHL 231 Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla
  •     TKHL 603 Vaativa hammasterä tai kruunu
  •     välivuoden palkkio (ollut osa toimenpidettä TKHL 301)

Yksintyöskentely
Toimenpidepalkkioiden 30 %:n korotus yksintyöskentelystä ei koske enää toimenpiteitä TKHL 204, 305 (lausunto), 307, 309, 311, 409, 420, 428, 429, 457, 462 ja 528. Kysymys on toimenpiteistä, jotka hammaslääkäri tyypillisesti tekee yksin.

Hammaslääkäriliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työryhmässä tullaan seuraamaan tehtyjen muutosten vaikutuksia sekä neuvotellaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa sovellettavien suoritteisiin perustuvien palkanosien kehittämisestä sopimuskauden aikana.

Tarkemmat tiedot toimenpidepalkkioista löytyvät Hammaslääkäriliiton jäsensivustolta. Sivustolta löytyy myös terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon palkkiokoodien ja THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien välisistä yhteneväisyyksistä tehty taulukko.

Toimenpidekoodeista ja asiakasmaksuista tulossa webinaari
Kela, THL, Hammaslääkäriliitto ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy tallentavat yhteistyössä webinaarin, jossa käsitellään suun terveydenhuollon kirjaamista, toimenpidekoodeja, hammaslääkärien toimenpidepalkkioita ja asiakasmaksuja. Näitä aiheita koskevia kysymyksiä pyydetään lähettämään helmikuun 2023 loppuun mennessä kanta@kanta.fi. Kysymyksiä käsitellään webinaarissa, joka jää katsottavaksi Kelan Kanta-koulutus sivuille.

Kysymyksiä?
Lähetä kysymyksesi sähköpostilla aihepiirin mukaan oikealle vastaanottajalle:

  • THL:n koodeista: koodistopalvelu@thl.fi
  • Kelan korvattavista toimenpiteistä: svkorvaus@kela.fi
  • Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista ja vastaavuusluettelosta: tuula.kock@hyvil.fi
  • Lääkärisopimuksen toimenpidepalkkioista: nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Kirjoittajat:

Ulla Harjunmaa, ylihammaslääkäri, THL

Sari Helminen, vastaava asiantuntijahammaslääkäri, Kela

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Kuntaliitto

Nora Savanheimo, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto

Lue myös
Etsitkö näitä?