Ihmiset

OpiskelijatKesäkandin muistilista 2022

18.2.2022Anu Tilander
muistilista_1
(Kuva: iStockphoto)

1. Oikeus ohjaajaan ja ohjaukseen

Hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivalla opiskelijalla ei ole itsenäisiä ammatinharjoittamisoikeuksia, vaan opiskelijan on aina työskenneltävä laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa.

Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen. Työnantajan on nimettävä kirjallisesti opiskelijalle ohjaaja, joka on laillistettu hammaslääkäri ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija.

Päivystäjänä toimivalla opiskelijalla on lisäksi oltava aina tavoitettavissa laillistettu ammattihenkilö, jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.

Ohjaus ei voi olla vain opiskelijan tarpeista ja aloitteista lähtevää, vaan ohjaajan on aktiivisesti seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa. Ohjaajalla on myös velvollisuus puuttua epäkohtiin viipymättä sekä keskeyttää toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida opiskelijan valmiudet erilaisten tehtävien hoitamiseen. Lisäksi työnantajan on määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu ja toiminnan rajat.

Potilasturvallisuuden kannalta on oleellista varmistaa, että ohjattavalla on mahdollisuus saada ohjausta ja konsultointiapua tilanteissa, joissa hän kokee sitä tarvitsevansa, vaikka ei voida edellyttää, että opiskelija olisi koko ajan ohjaajan välittömässä valvonnassa.

Opiskelijan on myös itse tunnistettava ja tunnustettava osaamisensa rajat. Opiskelijan on kerrottava ohjaajalle ja esimiehelle, jos hänellä ei mielestään ole valmiuksia tehtäviin.

Kysy aina rohkeasti neuvoa, jos olet epävarma siitä, osaatko ja tiedätkö. Kyse on aina myös potilasturvallisuudesta.

2. Tunne työsuhteen ehdot

Opiskelija voi työskennellä hammaslääkärin tehtävissä vain työ- ja virkasuhteessa. Yleensä työsopimus tehdään suoraan kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen työnantajan kanssa.  Opiskelija voi työskennellä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta esimerkiksi kunnassa, jolloin työnantaja on työvoimaa vuokraava yritys.

Hammaslääkärien työsuhteen ehdot määräytyvät terveyskeskuksissa pääosin Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen eli Lääkärisopimuksen mukaan. Tietyiltä osin työ- ja virkasuhteessa noudatetaan myös Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä.

Keskeisiä työsuhteen ehtoja ovat työaika ja palkka. Terveyskeskuksissa työaika, tehtäväkohtaisen palkan vähimmäismäärä ja toimenpidepalkkiot tulevat Lääkärisopimuksesta. Täyttä työaikaa tekevän säännöllinen työaika on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Yksityisellä sektorilla palkan määrästä ja työajasta sovitaan työsopimuksella lainsäädännön asettamissa rajoissa.

3. Tee työsopimus kirjallisena – tarkistuta sopimus liitossa

Työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Viranhaltijalle annetaan viranhoitomääräys.

Työsopimus tulisi tehdä aina kirjallisesti, vaikka se voidaan tehdä myös suullisesti – kirjallinen sopimus on myös molempien osapuolien etu. Jos sopimuksen sisällöstä tulee myöhemmin epäselvyyttä, asia on helpompi selvittää kirjallisesta sopimuksesta.

Työsopimuksesta selviävät työaika, palkka, lomat ja työntekijälle kuuluvat edut sekä näiden määräytymisperuste. Selvitä työsopimuksen lisäksi työnantajalta jo etukäteen, miten perehdytys hoidetaan ja kuka toimii ohjaajana sekä ohjaajan mahdollisena sijaisena.

Opiskelijajäsenet voivat tarkistuttaa työsopimuksen Hammaslääkäriliiton lakimiehellä ennen allekirjoittamista. Tämä on tärkeä jäsenetu, joka jokaisen kesäkandin kannattaa hyödyntää.

4. Selvitä palkka-asiat

Lääkärisopimuksessa on määritelty terveyskeskusten hammaslääkärien peruspalkat eli työstä vähintään maksettava tehtäväkohtainen palkka.

Opiskelijan peruspalkka on 1.4.2021 lähtien 2 278,04 euroa. Kesäkandi ja työnantaja voivat sopia peruspalkkaa korkeammasta palkasta, ja monet työnantajat maksavatkin tätä korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot maksetaan myös opiskelijoille. Toimenpidepalkkiojärjestelmän soveltamisesta voit kysyä neuvoa esimieheltä tai ohjaajalta.

Yksityisellä sektorilla palkka perustuu usein toimenpidelaskutukseen. Kiinteä kuukausipalkka tai tuntipalkka voisi olla opiskelijalle kuitenkin edullisempi vaihtoehto. Toimenpidelaskutukseen perustuvan palkan ongelma on, että palkkaa ei makseta, jos ei ole potilaita. Työntekijä ei yleensä pysty itse vaikuttamaan siihen, miten potilasmäärä jakautuu eri hammaslääkärien kesken.

5. Muista liittyä työttömyyskassaan

Lakimiesten ja Lääkärien yhteinen työttömyyskassa (LL-kassa) maksaa palkansaajina toimiville jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen ajalta.

Jokaisen hammaslääketieteen opiskelijan kannattaa liittyä työttömyyskassaan. Lähetä jäsenhakemus kassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Huom! Työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan jokaisen pitää liittyä siihen itse. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin kassa on vastaanottanut hakemuksen.

Vuonna 2022 LL-kassan jäsenmaksu on 30 euroa. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Lisätiedot ja liittymisohjeet: https://www.ll-kassa.fi/

6. Luottamusmies on kesäkandia varten

Terveyskeskuksissa työskenteleviä hammaslääkäreitä edustaa työpaikalla Jukon luottamusmies, joka on yleensä hammaslääkäri tai lääkäri.

Luottamusmies auttaa ja neuvoo työntekijöitä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Myös opiskelija voi olla aina tarvittaessa yhteydessä luottamusmieheen.

7. Liitosta tietoa ja työkaluja urapolulle

Hammaslääkäriliitto on jäsenten tukena ja turvana kaikissa työelämään liittyvissä asioissa.

Lisätietoa työelämästä ja työsuhteen ehdoista löydät liiton jäsensivuilta (kirjautumisen jäsentunnuksilla): https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/tyoelama-ja-edunvalvonta

Tutustu jäsensivuilla myös Kesäkandi-infopakettiin: kts. Työelämä ja edunvalvonta > Opiskelijat ja nuoret hammaslääkärit > Kesäkandi-info 2021. https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/opiskelijat-ja-nuoret-hammaslaakarit/kesakandi-info-2021

Opiskelijatapahtumissa tarjoamme tietoa työelämästä ja työsuhdeasioista. Liitto järjestää joka kevät kaikille 4. vuosikurssin opiskelijoille Kesäkandi-infon Apollonia Symposiumin yhteydessä. Lisäksi liiton lakimiehet pitävät joka vuosi työelämäinfon valmistuville kursseille. https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/suomen-hammaslaakariliiton-opiskelijatoiminta

Opiskelijajäsenenä saat meiltä myös henkilökohtaista neuvontaa ja apua kaikissa työelämäasioissa:

Terveyskeskukset: Lotta Lax, lotta.lax@hammaslaakariliitto.fi

Toimenpidepalkkiot: Nora Savanheimo, nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Yksityinen sektori: Heikki Kuusela, heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi

Katso myös edellisen vuoden kesäkandin Anna-Sofia Nybergin vinkit tuleville kesäkandeille: https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/ihmiset/kesakandin-siivet-kantavat

Lue myös
Etsitkö näitä?