Uutiset

TiedeuutinenIäkkäiden suunterveyden ongelmat heikentävät ravitsemusta

17.6.2022Annika Nissinen

Iäkkäiden kotihoidon ja laitoshoidon asiakkaiden suunterveyden ongelmat johtavat usein virheravitsemukseen. Ikäihmisten ruokahaluttomuuteen, puremisongelmiin, nielemisvaikeuksiin, syömisongelmiin ja kuivaan suuhun tulee kiinnittää ajoissa huomiota, sillä hyvä ravitsemus on terveyden ja toimintakyvyn perusta.

Ikäihmisten syömis- ja ravitsemusongelmat nousivat esille kahdessa tuoreessa suomalaistutkimuksessa. Itä-Suomen yliopiston NutOrMed-osatutkimuksessa oli mukana 250 kotihoidon asiakasta (≥ 75 v.), joita haastattelivat tutun lähihoitajan lisäksi farmaseutti, ravitsemusterapeutti ja suuhygienisti. Osatutkimuksessa syömisongelmia selvitettiin erityisesti ravitsemusterapeutin ja suuhygienistin tekemien haastattelujen perusteella.

Lähes kolmasosa iäkkäistä kotihoidon asiakkaista raportoi ruokahaluttomuutta, viidesosa puremisongelmia, joka seitsemännellä oli vaikeuksia nielaista ja lähes viidesosa raportoi hampaisiin tai hammasproteeseihin liittyviä syömisvaikeuksia. Kuivan suun tunne lisäsi syömisongelmien todennäköisyyttä. Kaikki erilaiset syömisongelmat olivat yhteydessä osallistujien huonompaan ravitsemustilaan sekä vähentyneeseen ravinnonsaantiin.

– Ruokahaluttomuus oli yleisin löydös, mikä viittaa siihen, että syömiseen liittyvät ongelmat ovat monitekijäisiä, toteaa hammaslääkäri Annina Salmi.

Elintarviketieteiden maisteri Eeva Lindroosin väitöstutkimuksessa selvitettiin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikääntyneiden (> 65 v.) nielemis- ja puremisvaikeuksien esiintymistä ja yhteyttä virheravitsemukseen ja ravintoaineiden saantiin. Lisäksi tutkittiin nielemisvaikeuksien, puremisongelmien ja kuivan suun oireiden yhtäaikaista esiintymistä ja yhteyttä vajaaravitsemukseen. Aineiston taustatiedot ja hoitajien arviot suun oireista kerättiin strukturoiduilla kyselyillä vuonna 2007 (n = 1 466) ja 2011 (n = 3 123). Ravintoaineiden saannin yhteyttä nielemis- ja puremisvaikeuksiin tutkittiin asukkailta kerättyjen ruokapäiväkirjojen avulla.

Väitöstutkimuksen mukaan puremis- ja nielemisvaikeudet heikensivät proteiinin saantia ja nielemisvaikeudet olivat lisäksi yhteydessä kuolleisuuteen. Vuonna 2007 kerätty aineisto osoitti, että hampaiston tila oli yhteydessä puremis- ja nielemisvaikeuksiin, virheravitsemukseen ja heikkoon proteiinin saantiin. Kaikista tutkittavista 40 % sai suosituksiin nähden liian vähän energiaa, 40–80 % liian vähän proteiinia ja 20–80 % sai liian vähän kivennäisaineita sekä suositeltua vähemmän vitamiineja. Vuonna 2011 tutkimukseen osallistuneista 40 % kärsi ainakin yhdestä suun oireesta: kuivasta suusta 15 %, puremisvaikeuksista 26 % ja nielemisvaikeuksista lähes 18 %. Suun oireiden samanaikainen esiintyminen nielemisvaikeuksien kanssa oli yhteydessä vaikeampaan virheravitsemukseen, heikentyneeseen itsearvioituun terveydentilaan ja heikentyneeseen hyvinvointiin sekä kuolleisuuteen.

Tutkimusten mukaan suunterveyden ongelmat heikentävät ravinnon saantia sekä kotihoidon asiakkailla että laitosvanhuksilla. Asiakkaiden suunterveyteen tuleekin kiinnittää lisähuomiota. NutOrMed-osatutkimuksessa havaittiin myös, että syömisongelmista saatetaan kertoa terveydenhuollon eri alojen ammattilaisille eri tavoin. Syömisongelmia tulisikin kartoittaa jatkuvasti, eri tavoin ja eri ammattilaisten toimesta.

Lähteet:
Salmi A, Komulainen K, Nihtilä A, Tiihonen M, Nykänen I, Hartikainen S, Suominen AL. Eating problems among old home care clients. Clin Exp Dent Res 2022. doi: 10.1002/cre2.585. Julkaistu verkossa 8.5.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35527353/

Syömisongelmat ovat yleisiä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla. Itä-Suomen yliopiston tiedote 31.5.2022.

Lindroos, E. Swallowing difficulties, oral symptoms, and nutrition among older people in long-term care facilities. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta; PunaMusta Helsinki 2022. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8111-4

Lue myös
Etsitkö näitä?