Tiede

Tiede ja työHampaan lohkeamalle uusi ICD-10-diagnoosikoodi – ja muut vuodenvaihteen muutokset

15.12.2021Ulla Harjunmaa, Sari Helminen, Tuula Kock, Nora Savanheimo
vastaanotto21_toimenpiteet
Suun terveydenhuollossa Kela-korvauksen korotus kohdistuu hammaslääkärin tekemään perustutkimukseen.

Vuoden vaihtuessa suun terveydenhuollon toimenpide- ja diagnoosikoodeihin, asiakasmaksuihin, sairausvakuutuksesta korvattaviin toimenpiteisiin ja korvaustaksoihin tulee muutoksia.

Hampaan lohkeamalle on laadittu kokonaan uusi ICD-10-diagnoosikoodi K03.82 Muusta kuin tapaturmasta johtuva hampaan lohkeaminen. Koodia käytetään tähän asti käytössä olleen koodin Z87.1 Aikaisempi ruuansulatuselimistön sairaus sijaan.

Omakannan käyttöönoton jälkeen Z87.1 -koodista on tullut runsaasti potilaspalautetta suun terveydenhuollon toimijoille, joissa on pyydetty ”väärän koodin” korjaamista. Potilaiden on ollut vaikeaa yhdistää lohjennutta hammasta ruuansulatuselimistön sairauteen. Myös ammattilaiset ovat kokeneet koodin epäsopivaksi.

ICD-11-koodistossa tällainen lohkeamakoodi jo on, mutta tämä koodisto tulee käyttöön Suomessa vasta muutamien vuosien kuluttua, jonka vuoksi nähtiin tarve nopeammalle muutokselle. Tapaturmien kyseessä ollen käytetään edelleen S02-alkuisia ICD-10-koodeja.

Myös THL toimenpideluetteloon tulee joitakin toimenpidekoodimuutoksia. Koodi SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus poistuu ja tilalle tulee useita eri suun ja kasvojen alueen valokuvauksen koodeja. Erilliset koodit tarvitaan valokuvien tallentamiseen Kuvantamisen arkistoon tulevaisuudessa. Koodi valitaan sen mukaan, mitä ensisijaisesti kuvataan. Esimerkiksi oikomishoidon kasvo- ja profiilikuvissa käytetään Pään alueen valokuvaus -koodia QA1S1. Ihon valokuvauksen koodeja käytetään silloin, kun kuvataan esimerkiksi ihossa olevia muutoksia. Jokaisesta kuvatusta alueesta merkitään oma koodinsa, eli samalla kuvauskerralla voidaan käyttää useampaa koodia.

Sedaatiota varten käyttöön otetaan uusi koodi WX003 suun kautta annettavalle sedaatiolle (ns. ”esilääke”) ja WX005 inhaloitavalle sedaatiolle (esim. ilokaasu).

Samalla poistuu koodi WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa.

Uniapneakiskon korjausta ja huoltoa varten on laadittu uusi koodi R5130 ja käytön seurantaa varten koodi R5140. Nämä kuuluvat yläluokkaan R Kuntoutuspalveluluokitus, joka lisätään uutena suun terveydenhuollon toimenpideluetteloon.

Potilastietojärjestelmätoimittaja voi ladata koodimuutokset THL:n ylläpitämältä koodistopalvelimelta ja palveluntuottaja tilata ne käyttöönsä. Toimenpideluokitus löytyy THL:n sivustolta: thl.fi – Aiheet – Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla – Kirjaaminen – Terveydenhuollon kirjaamisohjeet – Suun terveydenhuolto

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat vähän

Vuoden alusta julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut nousevat hieman indeksikorotuksista johtuen. 1.1.2022 lähtien myös suun terveydenhuollon maksut kerryttävät maksukattoa. Vaikka THL:n valokuvauskoodeihin on tullut muutoksia, peritään asiakasmaksu edelleen vain yhdestä kuvauksesta käyntiä kohden.

Julkisessa terveydenhuollossa uniapneakiskohoitojen asiakasmaksuihin vaikuttaa osaltaan myös uniapnean vaikeusaste. Lisäksi on huomioitava, onko potilas oikeutettu saamaan uniapneakiskon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä myönnettävä uniapneakisko sekä sen huolto ja korjaukset ovat potilaalle maksuttomia.

Kuntaliitto on julkaissut verkkosivuillaan perinteisen suun terveydenhuollon vastaavuusluettelon, jossa kuvataan kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä: kuntaliitto.fi – Sosiaali- ja terveysasiat – Asiakasmaksut– Suun terveydenhuollon asiakasmaksut. Vastaavuusluetteloon on lisätty uusi luku R, Kuntoutuspalveluluokitus ja uudet valokuvauskoodit on koottu liitteeseen 2, Suun ja kasvojen alueen valokuvaukset.

Lisätietoa:
https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksujen-enimmaismaarat-ja-tulorajat-nousevat-hieman-vuonna-2022
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/terveydenhuolto/suun-terveydenhuolto/uniapneakiskohoitojen-asiakasmaksukaytannoista-suun-terveydenhuollon

Sairausvakuutuksesta korvattavat toimenpiteet ja korvaustaksat

Kela päivittää sairausvakuutuksesta korvattavien toimenpiteiden luettelon ja korvaustaksat vuoden 2022 alusta THL:n koodimuutoksia vastaavaksi.

Valokuvauksen kustannuksista Kela ei maksa sairausvakuutuskorvausta. Uniapneakiskon korjaus ja huolto (R5130) sekä uniapneakiskon käytön ja mahdollisten hampaistovaikutusten seuranta (R5140) korvataan sairausvakuutuksesta vain diagnosoidun uniapnean hoidossa.

Korvattavat toimenpiteet ja ohjeet Kelan korvauskäytännöistä löytyvät verkosta www.kela.fi – Yhteistyökumppanit – Terveydenhuolto ja lääkärit – Hammashoidon korvaukset.

Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot

Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus). Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä.

Vuoden vaihteesta Lääkärisopimuksen mukaisiin toimenpidepalkkioihin ei tule muutoksia. THL:n sedaatiokoodimuutokset vaikuttavat koodien vastaavuuksiin, ja nämä kannattaa huomioida kirjatessa.

Tarkemmat tiedot toimenpidepalkkioista löytyvät Hammaslääkäriliiton jäsensivustolta. Sivustolta löytyy myös terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon palkkiokoodien ja THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien välisistä yhteneväisyyksistä tehty taulukko: www.hammaslaakariliitto.fi > Jäsensivusto (kirjautuminen jäsentunnuksilla) > Työelämä ja edunvalvonta > Kunta, valtio, yliopisto ja YTHS > Virka- ja työehtosopimukset > Terveyskeskuksessa ja sairaalassa työskentelevien hammaslääkärien toimenpidepalkkiot

Ulla Harjunmaa
ylihammaslääkäri, THL

Sari Helminen
vastaava asiantuntijahammaslääkäri, Kela

Tuula Kock
asiantuntijalääkäri, Kuntaliitto

Nora Savanheimo
varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto

Kysymyksiä?

THL:n koodeista: koodistopalvelu@thl.fi

Kelan korvattavista toimenpiteistä: svkorvaus@kela.fi

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista ja vastaavuusluettelosta: soster@kuntaliitto.fi

Lääkärisopimuksen toimenpidepalkkioista: nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Lue myös
Etsitkö näitä?