Ihmiset

KoulutusApollonian jäsenkysely antoi eväitä toiminnan kehittämiseen

11.9.2020Annika Nissinen
(Kuva: iStockphoto)
(Kuva: iStockphoto)

Jäsenet nostivat jäsenkyselyssä Käypä hoito -työn jälleen Apollonian tärkeimmäksi toimintamuodoksi. Aivan kannoilla seurasivat Apollonian tuottamat tiedesisällöt lehdessä ja Terveysportissa sekä viestintä ja koulutus. Näiden toimintojen halutaan seuraavan aikaa ja kehittyvän tarpeen mukaan. Apollonian hallitus perkasi viimekeväisen jäsenkyselyn tuloksia elokuun seminaarissaan ja pohti toiminnan painotuksia sekä kehityskohteita vastausten pohjalta.

Paitsi että Käypä hoito -suosituksia pidetään kiinnostavina, näyttäisivät ne myös vaikuttavan hoitopäätöksiin. Apollonia rahoittaa suun alueen Käypä hoito -suositustyötä ja haluaa osaltaan jatkossakin huolehtia, että hammaslääketieteen suosituksia sekä Vältä viisaasti -suosituksia pystytään tekemään ja päivittämään. Kysely toi myös esille, että potilasversioiden suosittelemista potilaille voisi vielä tehostaa. Tämä voisi olla samalla keino välittää tutkittua tietoa laajemmalle yleisölle.

Apollonian toimintamuodoista jäsenkokoukset tuntuivat vieraimmilta etenkin nuorempien jäsenten kohdalla. Sääntöihin kirjatut jäsenkokoukset ja niiden yhteydessä pidettävät jäsenetukurssit ovat kuitenkin keino tuoda toimintaa lähelle jäseniä ja tarjota vaikutusmadollisuuttaa jäsenkunnalle. Apollonian hallitus huomioi kuitenkin palautteen ja jäi miettimään, löytyisikö tilalle vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Monimuotoista koulutusta toivotaan

Jäsenet kokevat, että Apollonia hoitaa tärkeää osaa hammaslääkärien osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. Luentokurssit ja Hands on -kurssit ovat yhä suosituimpia koulutusmuotoja, mutta toivelistalle nousivat nyt myös koulutukset etäyhteyden kautta. Osasyynä tähän voi olla koronaviruksen aiheuttama poikkeustila, mutta myös ajan murros. Apollonia toteutti mahdollisimman nopeasti viime keväänä webinaareja ja useita videokursseja, ja palaute on ollut kannustavaa. Jatkossa tarkoituksena on löytää hyvä tasapaino erilaisten kurssimuotojen välillä – kohtaamisia ja vuorovaikutusta, mutta myös etäyhteyksiä tarvitaan.

Pieni osa vastanneista ei ollut osallistunut Apollonian järjestämiin koulutuksiin, jolloin useimmin syynä oli eläkkeellä olo, osallistuminen muiden järjestämään koulutukseen sekä matka kurssipaikalle. Apollonian hallitus piti tärkeänä eri syiden tarkastelua ja haluaa löytää keinoja, joiden avulla Apollonia pysyy arvostettuna ja riippumattomana korkealaatuisen koulutuksen järjestäjänä sekä pystyy vastaamaan kasvavaan kilpaluun.

Jäsenet toivoivat avoimissa vastauksissa myös maksutonta koulutusta. Apollonia pystyy tarjoamaan vuosittain jäsenetuna kaksipäiväisen Apollonia Symposiumin ja edullisia jäsenetukursseja eri puolella Suomea. Apollonia panostaa myös Käypä hoito -suositustyöhön, jonka avulla tutkimusnäyttö jalkautetaan potilastyön äärelle. Tämä paljon työtä vaativa koulutusmateriaali on kaikkien jäsenten saatavilla maksutta.

Tiedesisällöt hyvin esille

Tämän vuoden kysely laadittiin erityisesti eri osa-alueiden ja toiminnan kehittämistä ajatellen, jolloin vertailtavuus aiempiin vuosiin kärsi hieman. Esimerkiksi julkaisutoimintaan ja viestintään liittyvien kysymysten avulla halusimme kuulla jäsenten konkreettisia toiveita juttutyypeistä ja viestintäkanavista.

Hammaslääkärilehden osalta kehityslistalle tarttuivat nyt mm. Tiedeuutisia maailmalta -palsta ja myös muiden lääketieteen alojen tuominen useammin esille. Kehitystyötä tehdään, kun resurssit sen sallivat. Pohjoismaisten teema-artikkelien julkaisemisen osalta toiveena oli säilyttää vanha tuttu julkaisutapa peräkkäisissä lehdissä.

Viestintäkanavista jäsenille tärkeimpiä olivat Hammaslääkärilehti, verkkosivut ja uutiskirjeet. Sosiaalisen median kanavista Apollonian toivottiin olevan Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa ja Twitterissä. Näihin panostetaan resurssien puitteissa ja otamme nyt ensiaskeleita myös Twitterissä (@hammaslseura). Hammaslääketieteestä tiedottamista muille kuin jäsenille pidettiin jopa tärkeämpänä kuin jäsenille tiedottamista. Tarkoituksena on löytää tähän yhteistyökuvioita sekä uusia reittejä Twitterin lisäksi. Viestintä ja julkaisutoiminta saivat arvostusta, mikä velvoittaa tekemään tinkimätöntä työtä sisältöjen eteen jatkossakin.
Jäsenkyselyyn vastasi 1 706 jäsentä (vastausprosentti 27 %), joista 74 % oli naisia, mikä vastaa jäsenkunnan sukupuolijakaumaa.

Viidennes vastaajista oli alle 35-vuotiaita ja puolet vastaajista kuului 45–64-vuotiaiden ikäryhmään.  Kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille!

Lue myös
Etsitkö näitä?