Tiede

VertaisarvioituSuunterveys terveystiedon opetuksessa

27.10.2023Ida Korkiamäki, Jenni Peltola, Satu Lahti

Tutkimus selvitti vuosina 2018–2022 suunterveyden opetusta osana terveystiedon opetusta vuosiluokilla 7–9: mitä opetussuunnitelmassa ja oppikirjoissa oli suunterveydestä ja miten suunterveys näkyi opetuksen toteutuksessa.

Menetelmät

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, kolmen tutkimuspaikkakunnan opetussuunnitelmat ja niissä käytössä olevat terveystiedon oppikirjat käytiin yksityiskohtaisesti läpi. Opetuksen toteutusta selvitettiin haastattelemalla neljä terveystiedon opettajaa. Kaksi tutkijaa teemoitti litteroidun aineiston ja tuotti synteesin merkityksellisistä sisällöistä.

Tulokset

Opetussuunnitelman perusteissa 2014 ei mainittu suunterveyttä. Kahden paikkakunnan opetussuunnitelmissa mainittiin yhteistyö hammaslääkärin kanssa. Oppikirjoissa oli paljon tietoa suuntervey­destä. Opetus toteutui useimmin suuhygienistin luentona, ja osa opettajista opetti suunterveyttä myös itse. Hampaiden harjaus, reikiintyminen ja päihteet olivat useimmin opetettavia asioita. Opetusmenetelminä olivat muun muassa ryhmätyöt, oppikirjan lukeminen ja videot.

Johtopäätökset

Kouluilla ja terveystiedon opettajilla on mahdollisuus päättää suunterveyden opettamisesta. Suunterveyden ammattilaisten tulee olla aktiivisia, jotta suunterveys sisällytetään terveystiedon opetukseen.

 

Kirjoittajat

Ida Korkiamäki, HLL1

Jenni Peltola, EHL1,2

Satu Lahti, professori, HLT, EHL1,2

1Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
2Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos, Sosiaalihammaslääketieteen ­oppiaine

 

Oral health in health education

We examined if oral health was included in the health education subject, in the national and local curricula and in health education textbooks, and how oral health was included in the teaching in the primary education classes 7-9 during 2018–2021.

Oral health and related content were searched from national and local primary education curricula and three textbooks used in the three study locations (towns). The inclusion of oral health in teaching was investigated by interviewing four health education teachers. Two investigators themed transcribed material separately and produced a synthesis concerning significant contents.

Oral health was not mentioned in the national curriculum. Collaboration with dentists was mentioned in the local curriculum of the two towns. Sufficient information on different aspects of oral health was included in all textbooks. Education was implemented mainly in terms of a lecture by a dental hygienist. Some teachers also taught oral health by themselves. Brushing teeth, cavitation and medication were the most common themes. Workshops, reading of the textbooks and videos were used as a teaching method.

Schools and health education teachers have an opportunity to decide about teaching oral health. Therefore, oral healthcare professionals need to actively promote oral health to be included in the health education.

 

Suom Hammaslääkäril 2023; 12: 42–47.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan digilehdessä noin kuukauden kuluttua ensijulkaisusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?