Ihmiset

HyvinvointialueetAluevaalien hammaslääkäriehdokkaat esittäytyvät

22.12.2021Anu Tilander
aluevaalitavoitteet_2022

Hammaslääkäreitä on ensimmäisissä aluevaaleissa ehdokkaina eri puolilla Suomea. Hammaslääkärilehti esittelee toimitukseen yhteyttä ottaneet ehdokkaat. Tarkista oman hyvinvointialueesi ehdokaslistoilta, löytyykö sopivaa kollegaa, jolle voisit antaa äänesi.

Kysyimme ehdokkailta:

1. Mitä haluat kehittää hyvinvointialueesi suun terveydenhuollossa?

2. Mitä pidät tärkeimpänä asukkaiden terveydenedistämisessä suunterveyden kannalta?

3. Mikä on suurin suun terveydenhuoltoon/hammaslääkärin työhön liittyvä haaste alueella? Mitä ehdotat ratkaisuksi?

4. Valitse Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteista tärkein:


Ritva Häyrinen-Immonen

EHL, HLT, PKS-SEHYK, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, kokoomus. Kauniaisten kaupunginvaltuutettu, sote-valiokunnan pj.

KEHITTÄISIN: Suun terveydenhuoltoa osaksi toimivaa hoitokokonaisuutta, jossa julkisen ja yksityisen yhteistyö on hyvää, ja erikoishoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö toimii. Laadukasta hoitoa tulee olla tarjolla ja riittävän lähellä. Valinnanvapaus ja potilaan ohjautuminen oikeaan hoitopaikkaan, jotta ei tule turhia käyntejä. Karsitaan hallinnon päällekkäisyydet. Kaikki osaavat kädet töihin, kustannustehokkaasti ja kliinistä autonomiaa kunnioittaen.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Tiedostetaan suun kroonisten infektioiden haitallisuus kokonaisterveydelle – tarvitaan lisää tietoiskuja. Koululaisten ja nuorten ennaltaehkäisevä hoito.

HAASTE JA RATKAISU: Hammaslääkärin työ on tiimityötä. Ammattitaitoisen avustavan henkilökunnan vajaus huolestuttaa. Ratkaisuna laadukkaan hammashoitajakoulutuksen lisääminen ja erilaiset kannustusjärjestelmät.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Hammaslääkärit ja muut suun terveydenhuollon ammattilaiset on otettava alueilla mukaan soteuudistuksen toteutukseen, muutosten suunnitteluun ja kehittämistyöhön.

Timo Kallio
EHL, yksityishammaslääkäri, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, kokoomus. Inkoon kunnanvaltuutettu, perusturva- ja tarkastuslautakunnan jäsen

KEHITTÄISIN: Ostopalveluiden ja palvelusetelien käyttöä, mikä nopeuttaisi hoitoon pääsyä ja toisi joustoa hoitoprosesseihin sekä lisäisi asiakkaan valinnanvapautta, jota suuri osa suomalaisista kannattaa.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Korona on aiheuttanut ison hoitovelan suunterveyteen. Julkisen ja yksityisen sektorin on löydettävä joustavat ratkaisut jonojen purkuun. Tarvitaan aitoa yhteistyökykyä toimijoiden välillä, jotta hoitoketjut toimivat.

HAASTE JA RATKAISU: Rahoitus ja työvoimapula kaikissa sote-palveluissa. Uusi hallinnon taso ja ICT-järjestelmät tulevat viemään ison osan budjetista ilman, että yhtään potilasta on saatu hoidettua. Tarvitaan ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja hoidollisesti parhaita. Joka kunnassa ei enää pystytä ylläpitämään sote-keskusta, mutta yhdenvertaiset palvelut tulee turvata mm. digitaalisten ratkaisujen, liikkuvien palvelujen ja hyvän kuljetuslogistiikan avulla. Sote-alaa on tarkasteltava myös kokonaisuutena, ei vain suun terveydenhuollon näkökulmasta.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä lisätään eri keinoilla, kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Kehitetään nykyisiä keinoja toimivammiksi ja luodaan uusia. Palveluseteliä kannattaa hyödyntää varsinkin hoitojonojen purkuun.

Maija Kontturi
HLL, terveyskeskushammaslääkäri, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, kokoomus

KEHITTÄISIN: Työkuorman tasaisempaa jakamista julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kaikki resurssit optimaaliseen käyttöön työntekijöiden, välineistön ja tilojen suhteen.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Ennaltaehkäisyyn panostamista. Tärkeimmät asiat suunterveydestä huolehtimisessa tapahtuvat hoitoloiden ulkopuolella. Potilas ottaa kykyjensä ja taitojensa mukaan itse vastuuta suunterveydestään. Haavoittuvimmassa asemassa oleville täytyy saada apua ja tukea. Huoli lasten ja nuorten suunterveydestä on suuri.

HAASTE JA RATKAISU: Töitä on liikaa ainakin isoimmissa terveyskeskuksissa. Hoitoon pääsy on vaikeaa, ja hoitojaksot venyvät. Hoitohenkilöstön rekrytointi on vaikeaa. Vaihtuvuus on suurta myös hammaslääkäreillä. Töihin ei haluta jäädä.
Työmäärää pitäisi jakaa sektorien välillä. Tehdään hyvinvointialueesta haluttu työpaikka, panostetaan työhyvinvointiin. Hyvä perehdytys, taitava lähijohtaja, koulutusmahdollisuudet ja järkevä työvuorosuunnittelu. Koulutusmäärien tarkistaminen, sillä palveluja ei pysty järjestämään laadukkaasti ilman ammattilaisia.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Väestön hoitoon tarvitaan molemmat sektorit, joten eri kokoisten yksityisten tuottajien on päästävä sujuvasti mukaan uuteen palvelujärjestelmään.

Heikki Laine
HLL, terveyskeskushammaslääkäri, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, kokoomus

KEHITTÄISIN: Yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Hyödynnetään alueen kattavaa EHL-osaamista ja luodaan toimiva palvelusetelijärjestelmä turvaamaan perushammashoidon saatavuus ja estämään hoitojonoja.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Turvataan tasa-arvoinen hoitoon pääsy koko maakunnassa. Kiireellinen hoito on jo turvattu, mutta ns. subakuuttiin hoitoon pääsyä tulee kehittää, jotta sairaudet saadaan hoidettua riittävän ajoissa.

HAASTE JA RATKAISU: Koulutuksen riittävyys ja taso. Erikoisosaamista tarvitaan yhä enemmän. Tulevina vuosina eläköityminen on runsasta. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista parantamalla voimme pidentää työuria ja loiventaa eläköitymisen haasteita.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä lisätään eri keinoilla, kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Kehitetään nykyisiä keinoja toimivammiksi ja luodaan uusia. Palveluseteleitä kannattaa hyödyntää varsinkin hoitojonojen purkuun.


Pirkko Letto

EHL, ylihammaslääkäri, (eläkkeelle 1.1.22), Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, SDP. Vantaan kaupunginvaltuutettu, sote-lautakunnan pj., HYKS sairaanhoitoalueen ltk vpj

KEHITTÄISIN: Vantaa-Keravan väestönkasvu on Suomen huippuluokkaa. Samalla vanhusväestön osuus kasvaa. Suun terveydenhuoltoon tarvitaan riittävät resurssit. Lisäksi tulee kehittää uusia toimintatapoja: esim. digitaalisia palveluja, jotta kiireettömään hoitoon pääsee max. 3 kk ja lasten/nuorten suun terveystarkastukset tavoittavat jokaisen asetuksen mukaisesti.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Suun tervey­denhuollon terveydenedistämistyötä tulee tehdä yhteistyössä hyvinvointialueen kuntien eri toimijoiden, järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Terveyden edistämisen pitää olla osa arjen prosesseja: esim. hoivakodeissa vanhusten suun puhdistus tulee tehdä päivittäin.

HAASTE JA RATKAISU: Väestön kasvuun liittyvät haasteet ja ratkaisut suunterveydessä ja terveydessä. Vantaa-Kerava on monikulttuurinen, mikä tulee ottaa huomioon mm. terveydenedistämistyössä.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Kaikilla hyvinvointialueiden asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Hoito on vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta.

Tiina Noro
HLL, yksityishammaslääkäri, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, kokoomus. Vihdin kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan pj, HUSin hallituksen jäsen

KEHITTÄISIN: Hoidon saatavuutta liikkuvilla popup-yksiköillä. Jalkauttaisin EHL-palveluja perustasolle vähentämään painetta erikoissairaanhoitoon, joka HUS-alueella on mm. lasten anestesiahammashoidon osalta pahasti ruuhkautunut. Sektorien välisellä sujuvalla yhteistyöllä turvataan palvelut parhaiten.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Vanhempien vastuuta lasten hammashoidosta, sillä pienenä opitut hyvät tavat luovat pohjan hyvälle suunterveydelle. Kaikkea ei voi sysätä yhteiskunnan vastuulle. Nykyaikaiset viestintävälineet on otettava valistuksessa laajasti käyttöön varsinkin nuorten tavoittamiseksi.

HAASTE JA RATKAISU: Pitkät hoitojonot ja siitä aiheutuva työn kuormitus. Koko ammattikunnan resurssien hyödyntäminen on keskeistä, mm. ostopalvelut, palvelusetelit. Tilojen ja laitteiden tehokas käyttö.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä lisätään eri keinoilla, kuten palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Nykyisiä keinoja kehitetään toimivammiksi ja luodaan uusia. Palveluseteleitä kannattaa hyödyntää varsinkin jonojen purkuun.

Maarit Pippola
EHL, yksityishammaslääkäri, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, kokoomus

KEHITTÄISIN: Joustavaa ja tehokasta yhteistyötä julkisen ja yksityisen välillä. Karsisin byrokratiaa ja töiden päällekkäisyyttä. Kela-korvausten kehittäminen ja korottaminen tasa-arvoistaa palveluja ja on valinnan vapautta. Myöhemmin rinnalle voi tulla hyvin kehitettyjä muita vaihtoehtoja. Olen tehnyt kansalaisaloitteen Kela-korvausten korottamiseksi 2.11.21.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Yksilöllisesti räätälöity oikea-aikainen hoito on iso osa ennaltaehkäisevää hyvää hoitoa ja hyvinvointia. Se on myös osa syrjäytymisen ehkäisyä.

HAASTE JA RATKAISU: Yhteistyön sujuvoittaminen ja byrokratian karsiminen palvelee potilaita, palvelun tuottajia ja henkilökuntaa. En karsisi vanhoja hyväksi havaittuja toimintamuotoja ennen kuin rinnalle on saatu toimivia kustannustehokkaita uusia tapoja.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Koko väestölle tarvitaan suun terveydenhuollon palvelut läpi elämän. Hoitovelkaa on purettava nopeasti, ennen kuin suun sairaudet alkavat heikentää yleisterveyttä ja hyvinvointia. Räätälöity oikea-aikainen hoito on tehokasta, laadukasta, hoitoon pääsy on sujuvaa ja hoidot etenevät suunnitellusti. Väestön hoitoon tarvitaan molemmat sektorit, joten eri kokoisten tuottajien on päästävä sujuvasti mukaan uuteen palvelujärjestelmään.

Jyrki Rasmussen
HLL, yksityishammaslääkäri, Lapin hyvinvointialue, Lapin Sitoutumattomat ry.

KEHITTÄISIN: Hammashoidon palveluiden riittävän saatavuuden turvaaminen koko väestölle lisäämällä julkisen ja yksityisen sektorien yhteistyötä. Kela-korvausten korottamisella voidaan vähentää julkisen puolen ruuhkaa ja nopeuttaa perushoitoon pääsyä.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Lasten ja nuorten ennaltaehkäisyyn riittävästi resursseja, mm. suuhygienistien työpanosta lisäämällä. Huolehdittava vanhenevan väestön suun terveydestä niin kotihoidossa kuin palvelutalossa asuville.

HAASTE JA RATKAISU: Tällä hetkellä suurin haaste on palveluiden riittävä saatavuus etenkin suuremmissa terveyskeskuksissa. Työmäärää tulee myös lisäämään vuoden alussa voimaantuleva asiakasmaksulain muutos, jossa maksukaton täyttyessä asiakas saa maksuttoman hammashoidon julkisella puolella. Ratkaisuna olisi Kela-korvausten korotus tai palvelusetelin arvon nosto riittävän korkeaksi. Toisena vaihtoehtona olisi työntekijöiden määrän lisääminen julkiselle sektorille.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Kaikilla asukkailla oikeus saada riittävät suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän julkisen ja yksityisen sektorien yhteistyöllä.

Riitta Ryynänen
HLL, eläkkeellä, Keski-Suomen hyvinvointialue, KD. Toimin myös tukihenkilönä ulkomailta muuttaneelle kollegalle yksityisvastaanotolla.

KEHITTÄISIN: Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Pienellä yksityisvastaanotolla on hyötyä ja potilaidenkin etu, että yksityishammaslääkärin lähetteellä saa esim. PTG-kuvia, lateraalikallokuvia tai laboratoriotutkimuksia julkisella terveysasemalla.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Kansansairautemme parodontiitin hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Tietoa suunterveyden yhtey­destä ja suun infektioiden yhteydestä yleissairauksiin pitää lisätä.

HAASTE JA RATKAISU: Julkisen puolen jonot ja kokonaishoidon puute. Ratkaisuista tärkein on Kela-korvausten päivittäminen mahdollisimman pian.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Erikokoiset yksityiset tuottajat tarvitaan mukaan uuteen palvelujärjestelmään.

Olli Saloheimo
EHL, ylihammaslääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue, kokoomus

KEHITTÄISIN: Vaikuttavaa ja laadukasta suun terveydenhuoltoa. Asukkailla on oikeus saada tasapuoliset palvelut. Turvataan riittävät resurssit, rahoitus ja alan erityisosaaminen. Kehitetään julkisen ja yksityisen yhteistyömalleja. Otetaan kaikki alan toimijat mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Suun terveydenhuollon palvelut lähelle kuntalaisia ja tasapuolisesti saataville. Varhainen puuttuminen ja suun sairauksien ennaltaehkäisy.

HAASTE JA RATKAISU: Resurssien riittämättömyys ja erikoishammaslääkärivaje. On osattava hyödyntää koko alueen resursseja esim. ostamalla kokonaispalveluita yksityissektorilta. Turvataan erityisosaaminen lisäämällä EHL-koulutusta. Pidetään huolta, että alue houkuttaa suun terveydenhuollon ammattilaisia.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Kaikilla hyvinvointialueen asukkailla on oikeus saada tarvitsemansa suun terveydenhuollon perus- ja erikoistason palvelut läpi elämän. Hoidon oltava vaikuttavaa, suun sairauksia ennaltaehkäisevää, turvallista ja laadukasta.

Risto Vuorsalo
HLL, puolustusvoimat, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, sitoutumaton, kokoomus

KEHITTÄISIN: Lasten hammashoito tulee taata. Yhteiskunnan suuntauksista ja oikomishoidon kehityksestä johtuen oikomishoitoa tulee laajentaa koskemaan myös lievempiä esteettisiä oikomistarpeita.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Nopeaa hoitoon pääsyä, ennaltaehkäisevää hoitoa ja potilaan vastuuttamista huolehtimaan omasta terveydestään.

HAASTE JA RATKAISU: Julkisen puolen hoitojonot, jotka uuvuttavat työntekijät. Hammashuoltoa on alettava johtaa nykyaikaisesti, ja syväjohtaminen on tuotava hammashoidon piiriin. Työssäjaksamiskyselyt ovat huolestuttavaa luettavaa.
Kaikki toimijat on saatava mukaan nopean hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Yhteistyötä yksityisen suun terveydenhuollon kanssa tulee lisätä sekä nykyisillä että uusilla keinoilla.

TÄRKEIN LIITON TAVOITE: Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset takaavat laadukkaat palvelut. Alueilla huolehditaan suun terveydenhuollon henkilöstön hyvästä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Lue myös
Etsitkö näitä?