Post

ArtikkelitSTM julkaisi toimintasuunnitelman hammasamalgaamista luopumiseksi

23.8.2019Annariitta Kottonen

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kesäkuun lopulla EU-asetuksen edellyttämän kansallisen suunnitelman hammasamalgaamin käytöstä luopumiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Hammasamalgaami on elohopean suurimpia käyttökohteita EU:ssa ja merkittävä ympäristösaasteen lähde. EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneita Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman alaisuudessa solmitun elohopeaa koskevan Minamata-sopimuksen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanoon. Kaikkiaan sopimuksen on ratifioinut runsaat sata valtiota. Sopimuksen pääasiallisena tavoitteena on suojella väestön terveyttä ja ympäristöä elohopeapäästöjen haittavaikutuksilta.

Suomessa hammasamalgaamin käyttö on vähäistä. Sitä arvioidaan tänä päivänä käytettävän alle yhdessä prosentissa kaikista hammaslääkärien valmistamista täytteistä, eikä suurin osa hammaslääkäreistä tee amalgaamipaikkoja lainkaan.

Amalgaamin käytön kokonaan lopettamiseen tähtäävinä keinoina suunnitelmassa mainitaan muun muassa viestintään, koulutukseen sekä uusien menetelmien ja materiaalien kehittämiseen liittyviä toimia. Suusairauksien ehkäisyyn tulee panostaa, jotta hampaiden paikkaamiselta vältytään.

Koska amalgaamitäytteet ovat pitkäikäisiä, on vanhoja amalgaamitäytteitä kuitenkin suomalaisten hampaissa vielä runsaasti. Suunnitelmassa todetaan amalgaamitäytteiden purkamisesta syntyvän jätteen keräyksen olevan Suomessa asianmukaisesti hoidettu, mutta sekundäärijätteen kierrätyksen vaativan vielä tarkempaa ohjeistusta.

Raportti Ulla Harjunmaa, Merja Auero: Suunnitelma hammasamalgaamin käytöstä luopumiseksi vuoteen 2030 mennessä on luettavissa verkossa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161702.

Lue myös
Etsitkö näitä?