Post

KoronavirusNäin koronatilanne vaikuttaa yksityishammaslääkäreihin

9.4.2020Anu Tilander, Heli Mikkola
istock-puhekuplat

Kyselyssä tiedusteltiin esimerkiksi vastaanoton päätöksiä kiireellisen ja kiireettömän hoidon antamisen suhteen, koronatilanteen vaikutuksia potilasmäärään, suojavarusteiden riittävyyttä sekä viranomaisohjeiden seuraamista ja sitä, onko yksityisvastaanotoilla riittävästi tietoa oman alueen tautitilanteesta ja sen vaikutuksista toimintaan. 

– Tavoitteena oli selvittää koronapandemian vaikutuksia yksityiseen suun terveydenhuoltoon ja kartoittaa yksityishammaslääkärien näkemyksiä tilanteesta, kertoo Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäki.

Vastaajista 38 prosenttia kertoi yhä antavansa potilailleen sekä kiireetöntä että kiireellistä hoitoa. Lähinnä kiireelliseen hoitoon keskittyneitä oli 28 prosenttia. Kokonaan poissa töistä oli noin kolmannes. Valtaosa potilastyötä yhä tekevistä raportoi potilasmäärän tässä vaiheessa vähentyneen puoleen tai alle puoleen normaalista.

– Potilaita oli vastaanotoilla keskimäärin enää vain 41 prosenttia normaalista. Tilanne vaihteli kuitenkin jonkin verran alueittain, Koivumäki tarkentaa.

Hammaslääkäriliiton kysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä 1471 jäsenelle eli kaikille päätoimisille yksityishammaslääkäreille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen liiton jäsenrekisteriin. Vastausaikaa oli 7.–8.4. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 783, joten vastausasteeksi tuli 53 prosenttia.

Suojavarusteet riittävät vielä

Vastaanotolla oli riittävästi tarvittavia suojavarusteita yhä valtaosalla kaikista potilastyötä tekevistä, joista 87 % kertoi varusteiden vielä riittävän. Pulaa suojavarusteista ilmoitti olevan 13 % vastanneista.

Kyselyn avovastauksissa moni kertoi ainakin tavanomaisten suojavarusteiden vielä riittävän melko hyvin – varsinkin kun potilaita on vähemmän, eikä riskiryhmiä enää hoideta. Toisaalta kommenteissa nousi vahvasti esille huoli suojainten saatavuudesta jatkossa ja erityisesti epidemia-aikana tarvittavien erikoissuojaimien osalta. Useissa kommenteissa mainittiin, että varsinkin visiirejä tai visiirimaskeja ja FFP2 tai 3 -tason hengityssuojaimia ei tahdo enää löytyä mistään. Pulaa oli paikoitellen jo myös suojatakeista, hanskoista ja käsidesistä.     

Viranomaisohjeita seurataan tarkoin

Yksityishammaslääkärit seuraavat viranomaisten ohjeistuksia tarkasti. Uudet päivitetyt viranomaisohjeet koronatilanteeseen liittyen kertoi lukeneensa lähes 87 prosenttia. Valtaosa eli 70 prosenttia koki tässä vaiheessa saaneensa riittävästi tietoa oman alueen epidemiatilanteesta sekä siihen liittyviä ohjeita omaa toimintaa varten.

Kyselyssä kysyttiin myös, pitäisikö yksityisvastaanottojen yhä jatkaa kiireetöntä hoitoa. Jatkamista kannatti noin 42 prosenttia. Kiireettömän hoidon lopettamista toivoi 35  ja 23 prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Epidemiatilanne vaihtelee vielä paljon eri osissa maata. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan kiireetöntä hammashoitoa voidaan edelleen antaa tietyin rajoittein alueellisen harkinnan mukaan. Kiireellinen hoito tulee kuitenkin priorisoida. Joillakin alueilla kiireetöntä hammashoitoa on jo ajettu alas. Palvelutarjontaa suunniteltaessa tulee STM:n mukaan huomioida alueen epidemiatilanne, hoitohenkilökunnan riittävyys sote-toimialalla sekä suojavarusteiden riittävyys kiireellisiä hoitotilanteita varten myös epidemian pitkittyessä.

– Yksityishammaslääkärit ovat itsenäisiä ajattelijoita, jotka tekevät ratkaisut omista lähtökohdistaan, mutta terveys edellä ja toisten valintoja samalla kunnioittaen. Alueellinen tilanne selittää jonkin verran eroja suhtautumistavoissa. Lisäksi vaikuttaa esimerkiksi se, jos itse kuuluu riskiryhmään, Koivumäki tulkitsee kyselyn tuloksia. 

Liiton kyselyyn vastanneet jakaantuivat alueellisesti varsin tasaisesti ympäri Suomea. Noin 38 prosenttia työskenteli Helsingissä ja Uudellamaalla (HUS), 11 prosenttia Pirkanmaalla (TAYS) ja 11 prosenttia Varsinais-Suomessa (TYKS). Muut hajaantuivat eri puolille maata. 

Epävarmuus tulevasta ja sekava tilanne huolettaa

Käynnissä oleva koronaepidemia on muuttanut kaikkien hammaslääkärien työtä ja työympäristöä voimakkaasti ja nopeasti.

Ammattikuntaa erityisesti huolestuttavia asioita ovat potilas- ja työturvallisuus, suojavarusteiden riittävyys ja koronaviruksen mahdollinen leviäminen vastanotolla, huoli toimeentulosta ja yrittäjien kohdalla oman vastaanoton tulevaisuudesta sekä kiireettömän hoidon alasajon ajoittaminen, kun yhtenäisiä valtakunnallisia viranomaismääräyksiä ei ainakaan toistaiseksi ole johtuen alueiden erilaisesta tautitilanteesta.

– Nykyisten viranomaisohjeiden tulkinta on johtanut osittain erilaisiin ratkaisuihin eri vastaanotoilla, mikä aiheuttaa nyt jonkin verran sekavuutta kentällä. Liiton rooli on tässä tilanteessa välittää hammaslääkäreille viranomaisten ohjeita ja toisaalta viestittää viranomaisille vahvasti ammattikuntamme tarpeita, huolia ja näkemyksiä tilanteesta, painottaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

– Nyt on erityisen tärkeää, että profession yhtenäisyys, keskinäinen kunnioitus ja luottamus tulevaisuuteen säilyy, vaikka edessä on varmasti vaikeita kuukausia.

Enemmän, tarkempia ja selkeämpiä ohjeita

Kyselyn vapaan palautteen osio tuo esiin epätietoisuuden. Monissa vastauksissa kaivataan selkeitä ohjeita siitä, miten yksityishammaslääkärin nyt pitäisi toimia.

“Toivon, että viranomaispäätöksellä kielletään hammashoidon antaminen pienemmissä yksiköissä, jolloin olisi myös mahdollista saada vakuutuskorvauksia yritysvakuutuksen pandemiaosuudesta.”

“Mitä on kiireetön hoito? Se mikä tänään ei ole kiireellistä, esimerkiksi paikkaus, voikin jo parin kuukauden jälkeen olla kiireellistä ja vaatia yhden käynnin sijaan useamman, jos pitää vaikkapa juurihoitaa. Jos ja kun ohjeita tehdään ja annetaan, olisi hyvä, jos tämä voitaisiin määritellä tarkemmin.”

 “Selkeät ohjeet siitä, jos ja kun joku päivä joku henkilökunnasta sairastuu. Mitä se tarkoittaa muulle henkilökunnalle? Kuka siitä määrää? Infektiolääkärikö? Koko porukka varmaan testataan, mutta pannaanko koko toimipiste kiinni?”

Epävarmuus tilanteen jatkumisesta hiertää

Tulevaisuus tuntuu ensimmäistä kertaa pitkän yksityisvastaanottourani aikana hyvin epävarmalta; kuinka kauan kestää ennen kuin potilasmäärä normalisoituu, miettii yksi vastaajista. Toinen kuvaa yksityispuolen hammaslääkärien roikkuvan löysässä hirressä.

“Tilanteen pitkittyminen huolestuttaa oman ja työntekijän toimeentulon kannalta. Yrittäjän turva tässä tilanteessa töiden loppuessa tai sairastuessa on olematon.”

“Työt ovat käytännössä kokonaan loppuneet. Kulut kuitenkin juoksee koko ajan. En oikein haluaisi lomauttaa henkilökuntaa.”

“Yksärit kiinni -case ei saisi toteutua, jotta viimeisiä pienyrittäjiä ei lopulta pakoteta ketjuihin.”

“Koen tilanteen hyvin ristiriitaiseksi ja ahdistavaksi. Toisaalta en halua itse saada tartuntaa enkä myöskään levittää sitä, mutta toisaalta toimeentulon raju pudotus eläkeiän kynnyksellä on todella huolestuttavaa.”

Pitäisikö vastaanotto nyt sulkea kokonaan, vai rajata hoitoa?

“Osa kollegoista toimii kuin mitään epidemiaa ei olisikaan ja osa ei työskentele ollenkaan infektioriskin rajoittamiseksi. Hämmentävää.”

“Miksi ihmeessä kiireettömän hoidon antaminen pitäisi lopettaa? Jos aerosolien kautta olisi merkittävä tarttumisriski, olisin jo sairastunut HIV:iin, SARS:iin ja MERS:iin sekä lisäksi krooniseen hepatiittiin. Normiaseptiikkamme riittää suojaamaan tartunnoilta.

“Jos kaikkien suomalaisten tulee välttää kontakteja, ei mielestäni kiireettömässä hammashoidossa ole mitään järkeä. Sen lähempänä ei kukaan lääkäri ole potilasta kuin hammaslääkäri.”

“En koe pystyväni suojelemaan korona-tartunnalta henkilökuntaani, potilaitani, enkä itseäni, siksi olen päätynyt tekemään vain kiireellistä hoitoa omille potilailleni. “

 Miten tästä eteenpäin?

“Jos kaikki kiireetön hoito lopetetaan, se on valtava pommi muutaman kuukauden kuluttua, joka räjähtää lähinnä julkisen puolen kasvoille.”

“Kiireettömän hoidon pitkäkestoinen alasajo tulee kostautumaan vaikeina terveydenhuollon ongelmina syksyllä. Akuuttihoito lisääntyy, hampaita joudutaan poistamaan enemmän, hoitoon pääsy vaikeutuu entisestään, kun potilastilanne ruuhkautuu.”

Tiukkoja toiveita ja kiitoksia liitolle

Hammaslääkäriliittoon kohdistuu kyselyssä sekä tiukkoja toiveita että kiitoksia päivityksistä ja toimintaohjeiden välittämisestä.

“Toivoisin hammaslääkäriliitolta rutkasti toimia myös yksityishammaslääkäreiden tukemiseen tässä haastavassa tilanteessa.”

“Kun koronaepidemia on ohi, hoidontarve kasaantunut, ihmisillä rahat loppu, täytyisi keksiä keinoja, joilla potilaat saataisiin jakautumaan sektoreiden välillä järkevästi ja kapasiteetin mukaan. Muutoin terveyskeskuskollegat palavat loppuun ja yksityisellä kärsitään edelleen potilaskadosta ja firmoja menee nurin.”

“Päivityksiä ja toimintaohjeita on tullut kiitettävästi. On ollut helppo pysyä ajan tasalla.”

“Kiitos Hammaslääkäriliitto, STM ja THL. Hyvin toimittu ennenkokemattoman kriisin aikana.”

“Kiitos liiton lakimiehelle pikaisista vastauksista.”

> Tutkimusraporttiin pääset tästä.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?