Ihmiset

SuulakiValvontalain vaatimukset täsmentyivät

4.12.2023Heikki Kuusela

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi marraskuun lopussa kaivatun ohjeistuksen lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Myös valvontalain soveltamista koskevat webinaarit on pidetty. Paikoin käsitys valvontalain mukaisista velvollisuuksista muuttui ohjeistuksesta johtuen. Avoimia kysymyksiä valitettavasti jää edelleen.

Palveluyksikön rekisteröiminen

Valvontalakiwebinaarissa nostettiin palveluyksikön rinnalle uusi käsite: palvelupiste. Webinaarissa saadun tiedon mukaan palveluyksikkö voi käsittää useampia palvelupisteitä. Palvelupisteellä tarkoitetaan tosiasiallista paikkaa, jossa palveluyksikköön rekisteröityjä palveluja tuotetaan, esim. vastaanotto. Rekisteriviranomaisen tehtäväksi jää, hyväksytäänkö toimipaikat palvelupisteiksi, vai muodostavatko ne oman palveluyksikkönsä.

Uusi käsite aiheuttaa kuitenkin uusia kysymyksiä. Ensinnäkin palvelupiste on käsite, joka ei esiinny laissa eikä sitä koskevassa hallituksen esityksessä. Käytännön toimijan, joka työskentelee useammassa paikassa, voi joskus olla vaikea päätellä, onko hänellä useampi palveluyksikkö, vai -piste. Käsitettä on pyritty avaamaan STM:n valvontalakiohjeessa.

Toiseksi on toistaiseksi epäselvää, miten tämä vaikuttaa rekisteröintimenettelyyn siinä tapauksessa, että palvelupisteenä pidetty toimipaikka katsotaankin viranomaisen näkökulmasta palveluyksiköksi. Onko tällöin haettava rekisteröintiä palveluyksikölle uudestaan alusta lähtien, vai myönnetäänkö palveluyksikölle suoraan rekisteröinti viran puolesta alkuperäisen hakemuksen perusteella?

Kolmanneksi olisi tärkeää tietää onko palveluntuottajalla useampia palveluyksiköitä kuin yksi, koska tämä laukaisee velvollisuuden laatia omavalvontaohjelma. Kun lain voimaan tullessa jo toimiva palveluntuottaja ei hae rekisteröintiä, se ei saa asiaan rekisteriviranomaisen näkemystä. Useimmiten pienellä toimijalla lienee vain yksi palveluyksikkö. Epäselvää kuitenkin toistaiseksi on, voiko esim. kahden ketjun vastaanotoilla toimiva vuokralainen muodostaa yhden palveluyksikön, jolla on kahteen eri hallinnolliseen kokonaisuuteen sijoittuvat palvelupisteet, ja miten mahdolliset yhteiset palveluyksiköt vaikuttavat asiaan.

Omavalvonta

Omavalvonnan edellyttämät dokumentit riippuvat palveluyksiköiden määrästä. Jos palveluyksiköitä on enemmän kuin yksi, on laadittava omavalvontasuunnitelmien lisäksi omavalvontaohjelma.

Valvira antaa määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta ensi vuoden alussa. Omavalvontasuunnitelman sisältämiä asioita voi jo valmiiksi miettiä toistaiseksi voimassa olevan omavalvontasuunnitelmalomakkeen pohjalta, jos velvollisuutta omavalvontasuunnitelman laatimiseen ei ole tähän saakka ollut.

Omavalvontaohjelman tekemiseen sen sijaan ei liene syytä ryhtyä, ellei viranomaisen ohjeistuksesta selkeästi ilmene velvollisuus sen tekemiseen.

Valvira järjestää omavalvonnasta webinaarin 15.12.

Palveluntuottajan luotettavuusvaatimus

Palveluntuottajaa rekisteröitäessä selvitetään sen luotettavuus osana rekisteröintiedellytyksiä. Onneksi näkemys konkurssin vaikutuksesta luotettavuuskriteereiden arviointiin lieventyi webinaarissa. Konkurssin osalta arvioidaan konkurssin merkitystä terveydenhuollon palvelutuotannon kannalta. Se ei siis johda automaattisesti palveluntuottajan katsomiseen epäluotettavaksi.

 

Ohjeistukseen voi käydä tutustumassa STM:n kotisivuilla.

 

Heikki Kuusela

Hammaslääkäriliiton lakimies

Lue myös
Etsitkö näitä?