Post

Suusta terveSuunterveydellä on väliä

16.6.2020Katri Palo
istock-suunterveys
(Kuva: iStockphoto)

Eurooppalainen suunterveyttä edistävä foorumi (Platform for better oral health in Europe) luovutti viime joulukuussa Euroopan unionille manifestin liittyen suunterveyteen. Manifestin tavoitteena on, etteivät päätöksentekijät unohda hyvän suunterveyden vaikutuksia kansalaisten kokonaisterveyteen.

Suun terveydenhuollon ammattilaisille manifestin asiat ovat tuttuja, mutta näitä on hyvä käydä läpi aika ajoin. Seuraavassa on esitelty manifesti pääpiirteittäin.

Suusairaudet ovat maailmanlaajuisesti yleisimpiä sairauksia, jotka vaikuttavat 3,5 miljardiin ihmiseen. Suun alueen sairaudet ovat monesti sosiaalisesti mallinnettuja ja niillä on monia yhteisiä riskitekijöitä (mm. tupakka, alkoholi, huono ruokavalio) muiden sairauksien kanssa.

Suunterveys on olennainen osa yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Terveellä suulla voi muun muassa syödä, hymyillä, seurustella ja ilmaista tunteita. Tämä on välttämätöntä hyvälle elämänlaadulle ja itsetunnolle. Hyvä suunterveys tarkoittaa kivutonta ja tulehdusvapaata suuta.

Hoitamaton karies on niin maailman kuin Euroopankin yleisin sairaus. Se aiheuttaa mm. kipua, hampaiden menetystä, tulehduksia ja tuottavuuden laskua. Suunterveyteen liittyvien sairauksien hoidon on arvioitu maksavan Euroopan unionin alueella arviolta 100 miljardia ja hammassairauksista johtuvan tuottavuuden menetyksen 57 miljardia euroa vuodessa.

Taloudellisesti heikommassa asemassa olevilla henkilöillä on muita todennäköisemmin huono suunterveys ja vähemmän varaa käyttää suun terveydenhuollon palveluita. Terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi jokaisella lapsella ja aikuisella tulee olla oikeus terveydenhuoltoon, suun terveydenhuolto mukaan lukien.

Monet suusairaudet ovat vältettävissä oikeanlaisilla toimintatavoilla ja kannustimilla. Hyvään suunterveyteen sijoittaminen tuo arvoa sekä kansalaisille että terveysjärjestelmälle. Jotta hyvinvointia ja hyvää suunterveyttä saataisiin kaikille, tarvitaan poliittisia toimia sekä Euroopan unionin että yksittäisten maiden tasolla.

Manifesti kehottaa päätöksentekijöitä ryhtymään tarvittaviin toimiin suunterveyden edistämiseksi seuraavilla suosituksilla.

Päätöksentekijöiden tulee:

  1. edistää yhtenäistettyjä menettelytapoja ja hyväksyä riittävät talousarviot, jotta voidaan vähentää suunterveyden eriarvoisuutta Euroopan kansalaisten keskuudessa
  2. tukea WHO:n suositusten hyväksymistä sokerin kulutuksen vähentämiseksi EU:n kansalaisten keskuudessa useilla poliittisilla vaihtoehdoilla, esimerkiksi varmistamalla audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin asianmukainen täytäntöönpano
  3. kannustaa maita ottamaan käyttöön näyttöön ja elinikäiseen terveysohjaukseen perustuvia käytänteitä suunterveyden edistämiseksi, esimerkiksi harjaamalla hampaita fluoria sisältävällä hammastahnalla kouluissa ja hoitokodeissa
  4. omaksua poliittiset suositukset, jotta voidaan tukea yleisen terveydenhuollon kattavuuden ja kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista, mukaan luettuna kaikkien EU:n kansalaisten pääsy kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen suun terveydenhoitoon
  5. varmistaa suunterveyttä koskevien tietojen järjestelmällinen kerääminen, jotta voidaan mahdollistaa tietopohjainen päätöksenteko terveyserojen kaventamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Niukkenevien resurssien jaossa on hyvä pitää suunterveyteen liittyvät asiat päättäjien mielessä. Tässä riittää töitä kaikilla suun terveydenhuollon ammattilaisilla.

Lähde: http://www.oralhealthplatform.eu/our-work/our-manifesto/

Lue myös
Etsitkö näitä?