Post

LainsäädäntöAsetusmuutos lisää joustoa erikoistumiskoulutukseen

6.2.2020Nora Savanheimo

Muutoksen tavoitteena on vahvistaa yliopistojen roolia erikoistumiskoulutuksen kehittäjänä ja sovittaa koulutusta nykyistä paremmin osaksi muuttuvaa palvelujärjestelmää.

– Lähivuosina siirrytään kohti osaamisperustaista erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta, jossa koulutuksen osaamistavoitteet määrittävät sen sisältöä, rakennetta ja osaamisen arviointia. Koulutuksen tarkka ajallinen kesto ei ole yhtä määräävä tekijä kuin aikaisemmin, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Asetusmuutoksen mukaan erikoisalojen koulutusten pituudesta ei enää säädetä tarkkaan. Asetuksessa on määritelty ainoastaan koulutusten vähimmäispituus, joka on  erikoishammaslääkärikoulutuksessa kolme vuotta lukuunottamatta suu- ja leukakirurgiaa, joka on sekä erikoislääkäri- että erikoishammaslääkärikoulutuksessa viisi vuotta.

Valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu ei ole enää jatkossa koulutuksen suorittamisen ehdoton edellytys, vaan yliopistoilla on mahdollisuus erikoisalakohtaisesti käyttää myös muita menettelytapoja osaamisen arvioinnissa.

Sekä erikoislääkäri- että erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevan pitää suorittaa käytännön koulutusta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa kuten aiemminkin. Vaatimuksesta suorittaa vähintään puolet koulutusajasta yliopistollisen sairaalan ulkopuolella luovutaan. Tavoitteena on, että koulutusta voidaan suorittaa aiempaa joustavammin.

Terveyskeskuspalvelun lisäksi käytännön erikoishammaslääkärikoulutusta tulee suorittaa soveltuvin osin yliopistosairaalassa tai muussa yliopiston määrittelemässä erikoissairaanhoidon yksikössä. Koulutusjärjestelyistä tulee asetuksen mukaan huolehtia alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon erikoistumiskoulutuksen tavoitteet sekä palvelujärjestelmän osaamistarpeet ja koulutusmahdollisuudet.

Käytännön koulutuksen suorittamista koskevia alueellisia erikoisalakohtaisia ehtoja määriteltäessä yliopiston tulee pyytää asiasta lausunto alueelliselta neuvottelukunnalta. Alueellinen neuvottelukunta voi myös omasta aloitteestaan antaa yliopistolle lausunnon erikoisalakohtaisista koulutuksen suorittamisen ehdoista.

Uusi asetus koskee kaikkia 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita. Jo erikoistumassa olevat voivat halutessaan siirtyä uuden asetuksen piiriin.

Luen myös STM:n tiedote aiheesta.

Lue myös
Etsitkö näitä?