Post

VertaisarvioituTerveydenhuolto hammaslääketieteen opetuksessa Pohjoismaissa

18.6.2021Jorma Virtanen, Maryam Salehi, Kristin Klock

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten terveydenhuoltoa opetetaan pohjoismaisissa hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmissa ja miten tämä opetus vertautuu eurooppalaiseen standardiin.

Tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena keväällä 2020, ja siinä hyödynnettiin European Association for Dental Public Health (EADPH) -järjestön erityistyöryhmän laatimaa kyselyä. Nimettömät kyselyt lähetettiin sähköisesti Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa toimivien hammaslääketieteen laitosten dekaaneille tai laitosjohtajille. Tarvittaessa lähetettiin muistutus. Tuloksia verrattiin vastaaviin eurooppalaisiin tuloksiin.

Yhteensä 86 % (12/14) laitoksista vastasi kyselyyn. Suurin osa (9/12) vastaajista raportoi, että laitoksella on erityinen osasto tai yksikkö suun terveydenhuollon opetusta varten. Tämän opetuksen laajuus vaihteli 3 ja 25 ECTS-pisteen välillä; keskiarvo oli 10 pistettä. Opetettavista teemoista ‘terveydenhuollon tasa-arvoisuus’ (92 % vs. 68 %) sekä ‘korvaus- ja maksujärjestelmät’ (92 % vs. 62 %) oli Pohjoismaissa hyvin huomioitu verrattuna eurooppalaiseen keskitasoon, toisin kuin ‘kansantervey­dellinen toiminta ja taidot’ (58 % vs. 89 %).

Voidaan todeta, että Pohjoismaissa terveydenhuollon opetus on yleisesti ottaen eurooppalaisella tasolla, joskaan ei kaikkien opetusteemojen osalta. Maiden ja oppilaitosten välillä esiintyy suurta vaihtelua.

Kirjoittajat:

Jorma Virtanen 1

Maryam Salehi 2

Kristin Klock 3

1 Professor, DDS, PhD, MScPH, Department of Clinical Dentistry, University of Bergen, Norway; Institute of Dentistry, University of Turku, Finland
2 DDS, Department of Clinical Dentistry, University of Bergen, Norway
3 Professor, DDS, PhD, Department of Clinical Dentistry, University of Bergen, Norway

Suom Hammaslääkäril 2021; 8: 48–54.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Dental Public Health Education in the Nordic Countries

The aim of this study was to explore Dental Public Health/ Community Dentistry education and curricula in the Nordic dental schools and compare these with the European standards.

A cross-sectional survey of the Nordic dental schools was conducted in spring 2020. We used the European Association for Dental Public Health (EADPH) Special Interest Group survey questionnaire in this study. The anonymous questionnaires were sent electronically to deans of the dental schools in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Reminders were sent to non-responders. The findings were compared with corresponding European ones.

In total, 86% (12/14) of the dental schools responded to the survey. Most of the dental schools (9/12) reported to have a dedicated department or unit for the teaching of DPH. The volume of DPH teaching ranged between 3 and 25 ECTS credits (mean: 10 credits). In the Nordic countries, subjects ‘Equity of care’ (92% vs 68%) and ‘Remuneration and payment systems’ (92% vs 62%) were well covered, but ‘Public Health approach and skills’ (58% vs 89%) was significantly below the European level.

The study found that DPH education in the Nordic countries is, in general, at a good European level, but not in all subject areas. A great variation between the countries and schools exists.

Lue myös
Etsitkö näitä?