Tiede

VäitösSuunterveyden edistäminen kotihoidossa – yksilöllinen omahoidon ohjaus tärkeää

26.5.2023Eveliina Tuuliainen

Iäkkäiden, yksilöllisiä kotihoidon palveluita tarvitsevien suomalaisten osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti, ja ikäihmiset ovat toimintakyvyltään yhä heterogeenisempi ryhmä. Ikäihmisten kotihoitoon kuuluu olennaisena osana suun sairauksien ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy, jotka ovat tärkeitä sekä hyvinvoinnin turvaamiseksi että hammasperäisten infektioiden ­aiheuttamien komplikaatioiden ­välttämiseksi.

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin toimintakyvyn ja gerastenian eli hauraus-raihnaus-oireyhtymän yhteyttä 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden suunterveyteen, suuhygieniaan sekä suunterveyttä edistävään käyttäytymiseen. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin yksilöllisten suunterveys- ja ravitsemusinterventioiden vaikuttavuutta tässä kohderyhmässä.

Tutkimus on osa laajempaa, monitieteistä NutOrMed-interventiotutkimusta (NutOrMed – Laatua iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen, suunterveyteen ja lääkehoitoon).

Tutkimusaineisto kerättiin Itä- ja Keski-Suomessa asuvilta, 75 vuotta täyttäneiltä kotihoidon asiakkailta (n = 269). Tutkittavat satunnaistettiin interventio- (n = 151) ja verrokkiryhmään (n = 118).

Aineisto koostuu tutkittavien haastatteluista sekä kliinisestä suun tutkimuksesta. Haastattelut teki moniammatillinen tiimi, johon kuului kotihoidon hoitaja, proviisori, ravitsemusterapeutti ja suuhygienisti. Kliinisen suun tutkimuksen toteutti suuhygienisti. Interventioryhmään kuuluneet osallistujat saivat tarpeen mukaan ohjeita ja henkilökohtaista ohjausta ravitsemustilan kohentamiseksi, kserostomian oireiden hallitsemiseksi sekä suu- ja proteesihygienian parantamiseksi.

Haastattelut ja suun tutkimus toistettiin kuuden kuukauden seurantajakson jälkeen.

Tutkimustulokset osoittavat, että lähtötilanteessa tutkittavien suun omahoito ja sen toteuttamiseen tarjolla oleva tuki olivat riittämättömiä. Tutkittavilla ilmeni suun terveydenhuollon palveluiden tarvetta, ja suu- ja proteesihygienia osoittautuivat heikoiksi. Yli puolet tutkittavista raportoi kokevansa suun kuivuuden tunnetta, ja valtaosa oli vajaaravitsemusriskissä. Yksilöllisesti räätälöidyt terveysinterventiot vähensivät plakkihampaiden määrää, paransivat proteesihygienaa, tukivat suun omahoidon toteutumista ja helpottivat kuivan suun oireita.

Ikäihmisillä esiintyvien suun terveyserojen kaventaminen edellyttää neuvontaa, ohjausta ja varhaista puuttumista sekä yksilöllisesti kohdennettuja interventiotoimenpiteitä. Tulevaisuudessa suun terveydenhuollon onkin välttämätöntä integroitua vahvemmin osaksi vanhuspalveluja ja kotihoitoa tuen, opastuksen ja yhteistyön keinoin, jotta iäkkäiden suunterveydestä, ravitsemuksesta ja toimintakyvystä pystytään pitämään huolta.
Väitökseen johtaneet tutkimukset tehtiin Itä-Suomen yliopistossa.


Eveliina Tuuliainen

HLL (väit.)

 

Oral health, hygiene and oral health-related behaviour among old home care clients – effectiveness of individually tailored interventions

VASTAVÄITTÄJÄ
Esa Jämsen, professori
Helsingin yliopisto

KUSTOS
Liisa Suominen, professori
Itä-Suomen yliopisto

ESITARKASTAJAT
Päivi Siukosaari, HLT, EHL
Helsingin yliopisto

Riitta Saarela, FT
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi

OHJAAJAT
Liisa Suominen, professori
Itä-Suomen yliopisto

Kaija Komulainen, HLT
Itä-Suomen yliopisto

Annamari Nihtilä, HLT, EHL
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Verkkojulkaisun osoite: urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4801-4

Lue myös
Etsitkö näitä?