Post

VertaisarvioituOdontogeenisen keratokystan hoitoon liittyvät erityispiirteet

25.6.2020Usame Al-Rammahi, Ulla Perheentupa, Tero Soukka

Lähtökohdat

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää odontogeenisen keratokystan esiintyvyyttä, hoitoa ja uusiutuvuutta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2005–2015.

Menetelmät

Retrospektiivisen tutkimuksen aineistona toimivat potilaat, joilla diagnosoitiin ja hoidettiin odontogeeninen keratokysta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) vuosina 2005–2015.

Tulokset

61 potilaalla ilmeni kaikkiaan 87 keratokystaa. Valtaosa potilaista oli miehiä (62 %), ja taudin ilmaantuvuus oli suurin 20–40-vuotiailla (25 %).

Oireita esiintyi joka toisella primaaridiagnoosin saaneella ja joka neljännellä uusiutuman vuoksi hoidetulla potilaalla. Nevoid basal cell
carcinoma -oireyhtymä (NBCCS) ilmeni vain harvalla (4,9 %).

Keratokystat sijaitsivat todennäköisimmin leukakulman ja ramuksen alueella (49,4 %).

Yleisin hoitomenetelmä oli enukleaatio (66 %) ja tavallisin lisähoitomenetelmä perifeerinen osteotomia (43 %). Kaikkiaan uusiutuvuus oli 25 %. Keratokystan monilokeroisuus lisäsi merkitsevästi uusiutumisen todennäköisyyttä (p = 0,0026).

Johtopäätökset

Odontogeenisen keratokystan kliinistä ja radiologista seurantaa olisi hyvä jatkaa perusterveydenhuollossa suun ja hampaiston tarkastusten yhteydessä vielä senkin jälkeen, kun 5 vuotta kestävä seuranta erikoissairaanhoidossa on päättynyt.

Kirjoittajat

Usame Al-Rammahi, HLL, Turun yliopisto

Ulla Perheentupa, LT, EL, EHL, TYKS suu- ja leukasairauksien klinikka

Tero Soukka, HLT, dosentti, osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja, TYKS suu- ja leukasairauksien klinikka

Kirjoitus perustuu HLL Usame Al-Rammahin hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen kirjalliseen työhön.

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2020; 8: 22-30
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Prevalence, treatment and recurrence of odontogenic keratocyst in the Hospital District of Southwest Finland in 2005–2015

The aim of this study was to analyze the prevalence, treatment and recurrence of odontogenic keratocyst in the Hospital District of Southwest Finland in 2005–2015.

The retrospective study was carried out among patients diagnosed and treated with odontogenic keratocyst at the Turku University Hospital (TYKS) during 2005–2015.

A total of 87 cases of odontogenic keratocysts were reported in 61 patients. Most of the patients were men (62%). The highest incidence was observed in patients aged between 20–40 (25%).

Symptoms occurred in every other primary and in every fourth recurrent case. The occurrence of Nevoid basal cell carcinoma syndrome was rare (4,9%).

Most keratocysts were found in the ramus and angle of the mandible (49.4%). The most common treatment methods were enucleation (66%) and peripheral osteotomy (43%). The total recurrence rate was 25%. Multilocularity had a statistically significant effect on recurrence (p = 0.0026).

For early recurrence detection, patient monitoring should be continued on an outpatient basis at a local health centre after the primary 5-year follow-up period.

Lue myös
Etsitkö näitä?