Post

VertaisarvioituKyselytutkimus kestävyysurheilun harrastajien suunterveydestä

25.6.2020Sinita Räsänen, Satu Spets-Happonen, Annamari Nihtilä, Liisa Suominen

Lähtökohdat

Kestävyysurheilun vaikutuksista suunterveyteen tiedetään vähän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kestävyysurheilua aktiivisesti harrastavien aikuisten käsityksiä omasta suunterveydestään sekä tekijöitä, jotka mahdollisesti ovat yhteydessä siihen.

Suusairauksia kuvaaviksi tekijöiksi valittiin hampaiden eroosio, ientulehdus ja reikiintymisen vuoksi toteutettu paikkaushoito.

Menetelmät

Syksyllä 2018 tehdyn sähköisen kyselyn avulla selvitettiin kestävyysurheilijoiden harrastushistoriaa, käsitystä omasta suunterveydestään sekä elintapoja ja terveystottumuksia.

Tulokset

Vastaajista (n = 300, 62 % naisia) 20 % kertoi hammaslääkärin tai suuhygienistin havainneen heillä eroosiovaurioita, kun taas 17 % ei osannut sanoa, oliko heillä eroosiovaurioita. Energiageelejä ja/tai -patukoita viikoittain käyttävien ryhmässä eroosiovaurioista ilmoitti 27 %

Ientulehduksesta raportoi 27 %, ja 42 %:lle oli tehty paikkaushoitoa reikiintymisen vuoksi edellisen hammashoitojakson aikana. Valtaosa koki suunterveytensä hyväksi, eikä kestävyysurheilun koettu heikentäneen sitä. Vastaajilla oli pääasiassa terveelliset elintavat ja hyvät suunhoitotottumukset.

Johtopäätökset

Kyselytutkimuksen perusteella vastaajat eivät yleensä kokeneet kestävyysurheilun heikentäneen suunterveyttään. Energiageelit ja -patukat voivat kuitenkin usein käytettyinä olla riski hampaiden terveydelle.

Kirjoittajat

Sinita Räsänen, HLK, Itä-Suomen yliopisto

Satu Spets-Happonen, HLT, EHL, Itä-Suomen yliopisto

Annamari Nihtilä, HLT, EHL, Itä-Suomen yliopisto / Espoon kaupunki

Liisa Suominen, professori, EHL, Itä-Suomen yliopisto

Kirjoitus perustuu HLK Sinita Räsäsen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa artikkelin sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2020; 8: 32-40
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Self-reported oral health of endurance sports athletes

The benefits of exercising endurance sports are considerable for one’s health and well-being, but the effects on oral health are not clear. This study aimed to describe the self-reported oral health of people who train endurance sports regularly and the factors which may have an influence on oral health.

The study focused in particular on dental erosion, gingivitis and restorative treatment due to dental caries.

Data was based on a convenience sample and was collected in September and October 2018 by using an electronic questionnaire through different endurance sports social media groups, such as ´Vaarojen Maraton´ participant group.

The study mainly focused on trail runners, skiers and triathletes, but the data also includes participants from other endurance sports.

The questionnaire consisted of the respondent’s age and gender, history of exercising endurance sports, self-assessed oral health status and oral hygiene habits. Nutrition and beverage consumption during training was also recorded.

The respondents (n=300) were mainly women (62%). One fifth of the respondents reported dental erosive wear, whereas 17% didn’t know if they had erosion. Dental erosive wear was reported by 27% of those, who consumed energy gels/bars on a weekly basis.

Gingivitis was reported by 27% and 42% received restorative treatment as a result of dental caries.

The self-reported oral health of the respondents was mainly good and endurance sports were not considered to have a deteriorating influence on oral health.

The respondents had a healthy lifestyle and good oral hygiene habits, apart from interdental cleaning. Energy gels/bars may be a risk to dental health when consumed often.

Lue myös
Etsitkö näitä?