Tiede

Lääke & tiedeSeulontaan tarvitaan tietoon perustuva suostumus

17.5.2024Eero Raittio
Tieto monien seulontojen vaikuttavuudesta on niukkaa tai epävarmaa. Kuva: iStock

Itsemääräämisoikeus on terveydenhuollon palveluissa johtava periaate. Se tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Hoitopäätöksiin tarvitaan potilaan tietoinen suostumus.

Tämä koskee myös seulontoja ja muuta sen kaltaista toimintaa, jossa oireettomia ihmisiä kutsutaan tutkittavaksi tai tarkastettavaksi sairauksien tai niiden merkkien varalta yksilöllisen tai yleisen seulontaohjelman mukaisesti.

Haasteita kuitenkin riittää. Tieto monien seulontojen vaikuttavuudesta on niukkaa tai epävarmaa. Vaikka tietoa olisikin, seulonnan hyötyjä ja haittoja ei usein esitellä seulottaville tasapuolisesti. Vaikka esitettäisiinkin, tutkimusten mukaan tietoa ei välttämättä ymmärretä, ja seulontaan osallistumispäätös tehdään suurelta osin muun kuin annetun tiedon perusteella, muun muassa lukuisten mahdollisten ajatusvinoumien ohjaamana. Tällaisia ovat esimerkiksi vankkuriharha (band­wagon effect), eli tehdään niin kuin muutkin, ja oletusharha, eli taipumus toimia oletusvaihtoehdon mukaan sitä arvioimatta.

Onko tasapuolinen ja avoin informointi seulonnan mahdollisista hyödyistä ja haitoista sitten toivotonta, jopa haitallista, saattaahan se vähentää seulontaan osallistumista? Ei ole, kertoo norjalainen lääketieteellisen etiikan ja filosofian professori Bjørn Hofmann artikkelissaan Healthcare-lehdessä (1).

Seulontaan kutsuttavien itsemääräämiskyky on usein paras mahdollinen. Sairauksien, murheiden ja iän karttuessa tiedon vastaanotto- ja käsittelykyvyt heikkenevät. Seulonnat eivät ole ainoastaan hyödyllisiä, vaan niillä on myös haittoja, kuten ylidiagnostiikka ja ylihoito. Joku voi perustellusti kokea hyödyt haittoja suuremmiksi tai toisinpäin.

Hofmann toteaa, että jos seulonnan kaltaisissa palveluissa ei tarvittaisi tietoon perustuvaa suostumusta, niin sitten sitä ei tarvittaisi monessa muussakaan terveydenhuollon palvelussa. Itsemääräämisoikeuden tukemiseksi seulontatutkimuksiin kutsuttavat ihmiset tarvitsevat yleiset ajatusvinoumat tiedostavaa, avointa, tasapuolista ja ymmärrettävää informaatiota hyödyistä ja haitoista.

Mitä mahtaa suun tutkimukseen tai tarkastukseen kutsutun mielessä liikkua?

Eero Raittio

 

Kirjallisuus
Hofmann B. To Consent or Not to Consent to Screening, That Is the Question. Healthcare 2023; 11(7): 982. doi: 10.3390/healthcare11070982.

Lue myös
Etsitkö näitä?