Post

VertaisarvioituOikomishoidon käytännöt KYSin erityisvastuualueella vuonna 2017

29.4.2020Keijo Pistemaa, Anna Liisa Suominen, Tiina Ikävalko

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oikomishoidon käytäntöjä sekä toteutumista KYSin erityisvastuualueella vuonna 2017.

Menetelmät

Aineisto kerättiin erillisten sähköisten kyselyjen avulla oikomishoidon erikoishammaslääkäreiltä, johtavilta/vastaavilta hammaslääkäreiltä sekä julkisessa suun terveydenhuollossa toimivilta peruskoulutetuilta hammaslääkäreiltä.

Tulokset

Kyselyyn vastasivat ahkerimmin oikomishoidon erikoishammaslääkärit (71 %). Puolet heistä oli sitä mieltä, että heidän työpanostaan tulisi käyttää tulevaisuudessa nykyiseen tapaan. Konsultoivaa työtä haluaisi tehdä enemmän 78 % vastanneista ja suorittavaa työtä 56 %.

Suuressa osassa vastauksista toivottiin lisää apuoikojia. Vastanneista peruskoulutetuista hammaslääkäreistä 42 % teki oikomishoitoa; 38 % toimi kokoaikaisina apuoikojina.

Perushammaslääkäreistä 97 % oli sitä mieltä, että oikomishoitopalvelut toimivat heidän yksikössään hyvin. Johtavista/vastaavista hammaslääkäreistä 75 % koki, että oikomishoidon tarjonta oli heidän yksikössään sopiva, ja kaikkien mielestä oikomishoitopalvelut toimivat hyvin.

Hoitoonpääsykriteereissä ilmeni suuria eroja terveyskeskusten välillä.

Johtopäätökset

Suuria muutoksia verrattuna vuonna 2012 tehtyyn, vastaavaan kyselyyn ei ollut tapahtunut. Vastaajaryhmien mielipiteet oikomishoidon toteutuksesta olivat yhteneväiset.

Kirjoittajat

Keijo Pistemaa
HLK, Itä-Suomen yliopisto

Anna Liisa Suominen
professori, Itä-Suomen yliopisto

Tiina Ikävalko
kliininen opettaja, Itä-Suomen yliopisto
tiina.ikavalko@uef.fi

Kirjoitus perustuu HLK Keijo Pistemaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvään syventävien opintojen tutkielmaan.

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa artikkelin sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2020; 6: 44-50
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Practices and Performance of Orthodontic Treatment in the Kuopio University Hospital Special Care Area in 2017

The aim of the study was to investigate how orthodontic care was organized and performed in the public health services in the special care area of Kuopio University Hospital in 2017.
An electronic questionnaire was sent to orthodontists, general dentists and dental leaders of organizations.

Orthodontists responded best to the questionnaire (71%). Half of them thought that their work should be used in the future as it was used at the time of the survey.

A majority of respondents (78%) would like to increase the amount of consulting work, and 56% would like to increase the amount of orthodontic work. Most (78%) of the respondents would like to develop the work contribution of general dentists, regarding orthodontics.

Just under half (42%) of general dentists performed orthodontic treatments, of which, 38% were full-time orthodontist assistants. Almost all (97%) of the respondents in the general dentists group thought that orthodontic services work well in their organization. In the senior dentists’ group, 75% of the respondents felt that the range of orthodontic treatment was appropriate and all of the respondents felt that orthodontic services worked well in their organizations. The criteria for access to orthodontic treatment showed major differences between health centers.

There were no major changes compared to the 2012 survey. The opinions of orthodontists, general dentists and senior dentists, regarding the implementation of orthodontics, were similar.

Lue myös
Etsitkö näitä?