Post

VertaisarvioituNuorten hammaslääkäreiden sosiaalisen tuen tarve työuran alussa

12.2.2020

Lähtökohdat

Työelämään siirtyminen on valmistuville hammaslääkäreille suuri elämänmuutos. Tutkimuksessa selvitettiin heidän odotuksiaan liittyen työelämässä saatavaan sosiaaliseen tukeen. Aiheesta on niukasti aiempaa tutkimusta.

Menetelmät

Kyselyaineisto kerättiin 30:lta opintojensa loppuvaiheessa olevalta hammaslääketieteen opiskelijalta ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin.

Tulokset

Omaan osaamiseen kohdistuvat odotukset jäsentyivät neljään aihealueeseen: uskottavuus, ammatillinen työote, potilaan kohtaamiseen liittyvät taidot ja asiantuntijaprofessiossa toimimisen tunnusmerkit. Työhön liittyviä huolia olivat esimerkiksi ammattitaidon riittävyys, ammattiroolin vaatimusten täyttäminen, sosiaalisen tuen puute ja työn kuormittavuus. Vastaajat odottivat saavansa työssään tiedollista, konkreettista, emotionaalista ja yhteisöön kuulumiseen liittyvää tukea. Supportiivisen viestinnän lähteinä nähtiin kollegat, hammashoitajat ja esimiehet, opiskelukaverit sekä läheiset.

Johtopäätökset

Sosiaalinen tuki vahvisti vastaajien  ammattitaitoa ja edisti sopeutumista työelämään. Tuen saantia voitaisiin helpottaa mentorin tai nimetyn kollegan avulla. Nuorten hammaslääkärien tuentarpeesta on tärkeää keskustella sekä hammaslääkärikoulutuksessa että työyhteisöissä.

Kirjoittajat

Tuula Hakkarainen, FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja,
Turun yliopisto
tuula.hakkarainen@utu.fi

Leena Mikkola, FT, yliopistonlehtori,
Jyväskylän yliopisto

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa kirjoituksen sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2019; 14: 26-32
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Young dentists’ need for social support at work

Transition to work is a major life change for young dentists. This study aims to develop an understanding on their expectations toward social support at work. There is not a great deal of previous research on the subject.

The data consisted of a questionnaire aimed at final year dental students from the university of Turku. The material was analyzed qualitatively.

Young dentists’ expectations towards their competence consisted of the credibility, professionalism, patient communication skills and characteristics of an expert profession. Work-related concerns consisted of having sufficient professional competence, fulfilling the criteria of the professional role, a lack of social support, the workload and general uncertainties of working life.

The respondents expected to have informational, tangible, emotional and network support. Sources of expected supportive communication were colleagues, dental nurses, supervisors, peers, friends and family.

The findings of this study suggest that young dentists perceive social support as a method of strengthening their competence and assisting a smooth transition into working life. Having a sufficient amount of support available and the creation of supportive structures at the workplace, in the form of a mentor or a designated senior colleague, could guarantee sufficient support.

Education providers should consider ways to support young dentist’s transition to work. In addition, the need for support should also be discussed at workplaces in order to find ways of providing sufficient support for a novice dentist.

Lue myös
Etsitkö näitä?