Uutiset

Juuri nytMistä osaajia?

5.5.2023Nora Savanheimo

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti marraskuussa 2021 ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ohjelman tavoitteena oli löytää kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen nyt ja tulevina vuosina. Aihe on pinnalla myös suun terveydenhuollossa. Ilman osaavaa henkilökuntaa ei potilaita hoideta.

Hammaslääkäriliiton edustajia osallistui ohjelman työryhmien työskentelyyn, joka päättyi maaliskuussa 2023. Osana ohjelmaa valmistui sote-henkilöstön riittävyyttä, saatavuutta ja pysyvyyttä turvaava tiekartta eli suunnitelmat tuleville vuosille. Tiekartta pitää sisällään yli 40 konkreettista toimenpidettä sekä suosituksia ja selvityksiä eri näkökulmista.

Tiekartta rakentuu neljän teeman alle, joita ovat osaamisen varmistaminen, työn vaikuttavuuden parantaminen, hyvän työn edellytykset sekä tietopohja-analyysi ja ennakointi.
Monet vuodelle 2023 linjatut asiat on saatu jo aloitettua. Muun muassa hanke sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakoinnista on alkanut. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöä on riittävästi ja se on ammattitaitoista ja pätevää. Toisin kuin hammaslääkäreistä, kaikista ammattiryhmistä ei ole ollut kattavaa tietoa tulevaisuuden ennakointia varten. Toive olisi, että hankkeesta tulisi pysyvä. Myös asetus täydennyskoulutuksen toteuttamisesta kaikille sote-ammattiryhmille on valmisteilla.

Osallistuin itse työryhmään, joka on suunnitellut Hyvän työn edellytysten ohjelmaa. Tämän ohjelman avulla on tavoitteena muun muassa parantaa työkykyjohtamista, vähentää psykososiaalisia riskitekijöitä ja lisätä työturvallisuutta työyhteisöissä. Toimenpiteillä tavoitellaan veto- ja pitovoimaisia sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoja. Ohjelman pilotit ovat alkamassa hyvinvointialueilla.

Muita esimerkkejä tiekartassa mainituista toimenpiteistä ovat työnjaon kehittäminen niin, että jokainen ammattilainen voi keskittyä omaa koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin, kansainvälisen rekrytoinnin lisääminen, digiosaamisen kehittäminen ja kustannusvaikuttavien palvelujen tarjoaminen.

Tätä kirjoittaessani hallitusneuvotteluja käydään parhaillaan. Toiveemme on, että tiekartan ehdotuksia tulisi mukaan hallitusohjelmaan, ja hyvät suunnitelmat ja ideat saataisiin arjen avuksi. Nyt on aika ottaa kaikki mahdolliset keinot käyttöön. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan niin kansallisen tason, palvelunjärjestäjien ja palveluiden tuottajien, palveluyksiköiden kuin eri sidosryhmienkin yhteistyötä.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?