Tiede

Lääke & tiedeKollegat ovat tunnollisia ja optimistisia

9.9.2022Eero Raittio

Hammaslääkärien ja hammaslääkäriopiskelijoiden persoonallisuuden piirteitä on jonkin verran selvitetty aiemmissa tutkimuksissa. Niissä on esimerkiksi selvinnyt, että persoonallisuuden piirteet ja muut ei-kognitiiviset ominaisuudet, kuten vuorovaikutustaidot, ennustavat opinnoissa pärjäämistä.

Persoonallisuuden piirteet saattavat vaikuttaa empatiakykyyn ja vuorovaikutustaitoihin, jotka ovat tärkeitä potilas-hammaslääkärivuorovaikutuksen kannalta. Hyvästä ja luottamuksellisesta potilas-hammaslääkärisuhteesta todennäköisesti hyötyvät niin potilas kuin hammaslääkärikin. Vuorovaikutustaidot ovatkin nykyisin tärkeä osa hammaslääkärien peruskoulutusta maailmanlaajuisesti.

Tuore tutkimus selvitti saksalaisten hammaslääkärien persoonallisuuden piirteitä ja vertasi niitä fysioterapeutteihin ja muuhun väestöön. Sähköpostitse 2 250 kollegalle lähetettyyn kyselyyn vastasi 580, joista 68 % oli naisia. Fysioterapeutteja osallistui 1 027 ja muuta väestöä 3 392.

Persoonallisuuden piirteitä selvitettiin Personality Style and Disorder Inventory (PSDI) -kysymyspatteristolla, joka tunnistaa 14:n persoonallisuuden piirteen voimakkuutta (itsepäisyys, spontaanius, varautuneisuus, kunnianhimoisuus, lojaalius, analyyttisyys, intuitiivisuus, epäitsekkyys, itsekriittisyys, passiivisuus, itsevarmuus, charmikkuus, optimistisuus ja tunnollisuus).

Kyselyyn vastanneet kollegat olivat muuta väestöä keskimäärin tunnollisempia mutta vähemmän itsepäisiä tai varautuneita. Lisäksi kollegat olivat hieman optimistisempia, intuitiivisia, epäitsekkäitä ja tunnollisempia sekä toisaalta vähemmän itsepäisiä, spontaaneja, varautuneita, kunnianhimoisia, lojaaleja ja passiivisia. Naiskollegat olivat miehiä hieman vähemmän kunnianhimoisia, varautuneita ja epäitsekkäitä, mutta olivat hieman spontaanimpia ja intuitiivisempia.
Fysioterapeutteihin verrattuna vastanneet saksalaiskollegat olivat keskimäärin huomattavasti tunnollisempia ja intuitiivisempia.

Tunnollista persoonallisuutta kuvataan järjestelmällisyydeksi, johon liittyy jonkin verran myös sinnikkyyttä ja määrätietoisuutta. Tutkijat arvelevat perustellusti tunnollisen persoonallisuuden olevan eduksi hammaslääkärin työssä, vaativathan monia vaiheita sisältävät toimenpiteemme tunnollista ja tarkkaa suorittamista. Toisaalta tunnollisuuden on havaittu ennustavan työssä pärjäämistä kaikissa ammateissa.

Lisäksi kirjoittajat arvelevat saksalaiskollegojen optimistisuuden sekä vähäisemmän itsepäisyyden, spontaaniuiden, varautuneisuuden ja kunnianhimoisuuden tukevan luottamuksellisen potilas-hammaslääkärivuorovaikutuksen luomista. Tätä päätelmää tukee kirjoittajien mukaan esimerkiksi se, että optimistiset ihmiset pärjäävät sosiaalisissa suhteissa paremmin kuin pessimistisemmät ihmiset.

Toisaalta itse jäin miettimään, missä määrin kollegakunnan optimismi voi olla hampaita ehkä joskus liiankin tunnollisesti säästävän hoitokulttuurin taustalla. Taustallahan lienee oletus, että säästettävästä hampaasta saattaa olla potilaalle hyötyä tulevaisuudessa (tai vähemmän haittaa kuin hampaan poistamisesta).
Tutkimuksen heikkoutena mainittakoon pieneksi jäänyt vastausprosentti. Kyselyyn vastaaminen todennäköisesti riippuu kollegan persoonallisuuden piirteestä; tunnollinen vastaa todennäköisemmin kuin vähemmän tunnollinen.

Eero Raittio
HLT

Wolf TG, Speyer VFS, Peter B. ”How obsessive are dentists?” – A personality styles & disorder inventory based prospective, controlled study. J Dent 2022 Sep; 124: 104217. doi: 10.1016/j.jdent.2022.104217.

Lue myös
Etsitkö näitä?