Post

OpiskelijatKesäkandin muistilista

7.5.2021Anu Tilander
istock-939020318_nuori_hml_web
(Kuva: iStockphoto)

1. Oikeus ohjaajaan ja ohjaukseen

Hammaslääkärin tehtävissä tilapäisesti toimivalla opiskelijalla ei ole itsenäisiä ammatinharjoittamisoikeuksia, vaan opiskelijan on aina työskenneltävä laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa.

Opiskelijalla on oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen. Työnantajan on nimettävä kirjallisesti opiskelijalle ohjaaja, joka on laillistettu hammaslääkäri ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija.

Päivystäjänä toimivalla opiskelijalla on myös oltava aina tavoitettavissa laillistettu ammattihenkilö, jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.

Ohjaus ei voi olla pelkästään opiskelijan tarpeista ja aloitteista lähtevää, vaan ohjaajan on aktiivisesti seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida opiskelijan valmiudet erilaisten tehtävien hoitamiseen. Lisäksi työnantajan on määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu ja toiminnan rajat.

Opiskelijan on myös itse tunnistettava ja tunnustettava osaamisensa rajat. Lisäksi opiskelijan on kerrottava ohjaajalle ja esimiehelle, jos hänellä ei oman käsityksensä mukaan ole valmiuksia tehtäviin. Kysy siis rohkeasti neuvoa, jos olet epävarma siitä, osaatko ja tiedätkö. Kyse on aina myös potilasturvallisuudesta.

2. Tunne työsuhteen ehdot

Terveyskeskuksessa kesäkandit voivat työskennellä työ- tai virkasuhteessa, mutta yksityisellä sektorilla vain työsuhteessa. Kesäkandina on mahdollista työskennellä myös työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta. Kesätyöntekijän kannalta ei ole käytännössä suurta merkitystä, onko kyse työ- tai virkasuhteesta.

Hammaslääkärien työsuhteen ehdot määräytyvät terveyskeskuksissa pääosin Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen eli tuttavallisemmin Lääkärisopimuksen mukaan. Tietyiltä osin työ- ja virkasuhteessa noudatetaan myös Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä.

Keskeisiä työsopimuksella sovittavia työsuhteen ehtoja ovat työaika ja palkka. Terveyskeskuksissa täyttä työaikaa tekevän säännöllinen työaika on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Yksityissektorilla ei sen sijaan ole hammaslääkäreihin sovellettavaa yleistä työehtosopimusta, joten siellä työsuhteen minimiehdot määräytyvät yleisen työlainsäädännön perusteella.

3. Tee työsopimus kirjallisena – tarkistuta liitossa

Työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen ennen työsuhteen alkua. Viranhaltijalle puolestaan annetaan viranhoitomääräys.

Työsopimus kannattaa aina pyytää tekemään kirjallisesti, ja se on myös molempien osapuolien etu. Jos sopimuksen sisällöstä tulee myöhemmin epäselvyyttä, asia on helpompi selvittää kirjallisesta sopimuksesta.

Työsopimuksesta selviävät työaika, palkka ja muut edut ja lomat tai niiden määräytymisperuste. Työsopimuksen lisäksi selvitä työnantajaltasi mielellään jo etukäteen, miten perehdytys hoidetaan ja kuka toimii ohjaajana ja hänen mahdollisena sijaisenaan.

Opiskelijajäsenet voivat myös tarkistuttaa työsopimuksen Hammaslääkäriliiton lakimiehillä ennen allekirjoittamista.

4. Selvitä palkka-asiat

Lääkärisopimuksessa on määritelty terveyskeskusten hammaslääkärien peruspalkat eli työstä vähintään maksettava tehtäväkohtainen palkka. Opiskelijan peruspalkka on 1.4.2021 lähtien 2 278,04 euroa. Kesäkandi ja työnantaja voivat keskenään sopia peruspalkkaa korkeammasta palkasta, ja useat työnantajat maksavatkin peruspalkkaa korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi myös opiskelijoille maksetaan Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot. Jos sinulla on kysyttävää toimenpidepalkkiojärjestelmän soveltamisesta, kysy neuvoa esimieheltäsi tai ohjaajaltasi.

Koska yksityissektorilla ei ole hammaslääkäreitä koskevaa työehtosopimusta, palkka perustuu yleensä toimenpidelaskutukseen. Silloin kiinteä kuukausipalkka tai tuntipalkka voi olla työntekijälle edullisempi vaihtoehto. Toimenpidelaskutukseen perustuvan palkan ongelma on, että palkkaa ei makseta, jos ei ole potilaita. Työntekijä ei yleensä pysty itse vaikuttamaan siihen, miten potilasmäärä jakautuu eri hammaslääkärien kesken.

5. Muista liittyä Lääkärien työttömyyskassaan

Työttömyyskassa maksaa palkansaajina toimiville jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen ajalta.

Jokaisen hammaslääketieteen opiskelijan kannattaa liittyä Lääkärien työttömyyskassaan. Lähetä jäsenhakemus kassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Huom! Työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan jokaisen pitää liittyä siihen itse lähettämällä jäsenhakemus kassaan. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin kassa on vastaanottanut hakemuksen.

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu on 21 euroa vuonna 2021. Lisätietoa ja kassaan liittymisohjeet löydät liiton sivuilta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/tyottomyyskassan-jaseneksi

 

6. Luottamusmies on myös kesäkandia varten

Terveyskeskuksissa työskenteleviä hammaslääkäreitä edustaa työpaikalla Jukon luottamusmies, joka on yleensä hammaslääkäri tai lääkäri.

Työpaikan luottamusmies auttaa ja neuvoo työntekijöitä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Myös opiskelija voi olla aina tarvittaessa yhteydessä oman työpaikkansa luottamusmieheen.

7. Hammaslääkäriliitto auttaa

Hammaslääkäriliitto on jäsenten tukena ja turvana kaikissa työelämään liittyvissä asioissa.

Olemme koonneet opiskelijoiden tueksi kesäkandi-infopaketin työelämän perusasioista:

https://www.hammaslaakariliitto.fi/sites/default/files/mediafiles/jasensivusto/tyoelama_ja_edunvalvonta/kesakandi-info_2021_.pdf

Lisätietoa työelämästä ja työsuhteen ehdoista löydät myös Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (kirjautumisen jäsentunnuksilla): https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/tyoelama-ja-edunvalvonta

Liiton vuosittaisten opiskelijatapahtumien ohjelmassa on tietoa työelämästä ja työsuhdeasioista. Hammaslääkäriliitto järjestää joka kevät kaikille 4. vuosikurssin opiskelijoille Kesäkandi-infon Apollonia Symposiumin yhteydessä. Lisäksi Hammaslääkäriliiton lakimiehet vierailevat vuosittain yliopistoissa kertomassa kaikille valmistuville kursseille hammaslääkärinä työskentelyyn liittyvistä asioista. https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/suomen-hammaslaakariliiton-opiskelijatoiminta

Hammaslääkäriliiton opiskelijajäsenenä saat aina tarvittaessa myös henkilökohtaista neuvontaa ja apua kaikissa työelämään liittyvissä kysymyksissä liiton edunvalvonnan asiantuntijoilta.

 

Ota yhteyttä:

Terveyskeskukset: Lotta Lax, lotta.lax (at) hammaslaakariliitto.fi

Toimenpidepalkkiot: Nora Savanheimo, nora.savanheimo (at) hammaslaakariliitto.fi

Yksityinen sektori: Heikki Kuusela, heikki.kuusela (at) hammaslaakariliitto.fi

 

 

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?