Post

VertaisarvioituKäypä hoito -suositukset kliinisen työn tukena – Kyselytutkimus

13.2.2020Sonja Arponen, Marja Pöllänen, Minna Kaila, Aura Heimonen

Lähtökohdat

Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia on laadittu kymmenestä hammaslääkäreille tärkeästä aihealueesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hammaslääkärit toteuttavat suositusten keskeisiä asioita kliinisessä työssään ja mitä he ajattelevat suosituksista.

Menetelmät

Kyselytutkimus lähetettiin Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian jäsenille, ja kyselyyn vastattiin Webropol-ohjelmassa.

Tulokset

Kyselyyn vastasi 291 hammaslääkäriä (8,2 %). Käypä hoito -suosituksia käytti enemmistö vastaajista (93,5 %). Vastaajista 98 % piti suosituksia hyödyllisinä kliinisen potilastyön kannalta.

Suositusten osioista käytetyimpiä olivat suositustekstit, joita hyödynsi valtaosa vastanneista. Myös potilasohjeita, kuvia ja kaavioita hyödynnettiin laajasti. Jos vastaaja ei ollut tutustunut suosituksiin, syynä oli useimmiten ajanpuute.

Johtopäätökset

Käypä hoito -suositusten eniten käytettyjä osioita näyttävät olevan varsinainen suositusteksti, potilasohjeet sekä kuvat ja kaaviot. Suositusten implementoinnin kannalta on tärkeää, että keskeiset asiat nostetaan jatkossakin selkeästi esille suositustekstissä, ja että kliinistä työtä helpotetaan informatiivisilla potilasmateriaaleilla.

Ajanpuute, joka nousi esiin yhtenä suositusten hyödyntämisen esteenä, tulee jatkossa huomioida sekä suositustyössä että perusterveydenhuollon resursseissa.

Kirjoittajat

Sonja Arponen, HLK,
Helsingin yliopisto

Marja Pöllänen, HLT, dosentti, EHL (kliininen hammashoito, parodontologia),
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Minna Kaila, LT, professori (terveydenhuolto),
Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto ja HUS Yhtymähallinto

Aura Heimonen, HLT, EHL (suun terveydenhuolto),
Helsingin yliopisto
aura.heimonen@helsinki.fi

Kirjoitus perustuu HLK Sonja Arposen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaan syventävien opintojen työhön.

Sidonnaisuudet:
Marja Pöllänen on osa-aikainen (30 %) Käypä hoito -toimittaja.
Minna Kaila on Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan jäsen ja kunniajäsen.

Suom Hammaslääkäril 2020; 1: 26-33
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Current care guidelines in dental clinical practice – a survey

Evidence-based Current Care clinical guidelines have been developed on various dental topics. The purpose of this study is to find out how the key recommendations are implemented in clinical practice and what dentists think about the recommendations.
The study was conducted as a survey to the members of Finnish Dental Society Apollonia, via a web-based tool (Webropol).
In total, 291 dentists responded to the survey (response rate 8.2%), and 93.5% of the respondents used the guidelines, of whom almost all (98%) considered the  guidelines to be useful for clinical patient work.

Of the different sections of the guideline, most of the respondents used recommendation texts. Additional materials, such as patient instructions, pictures and charts, were also used. A lack of time was often the reason if the respondent was not familiar with the materials.

The most used sections of the current care guidelines appear to be the actual recommendation text, patient guidance, and pictures and charts. It is important for the implementation to continue to highlight the key issues clearly in the recommendation text and to facilitate clinical work with informative patient materials.

As a lack of time emerged as one of the obstacles to the implementation, this should be considered in future work on recommendations.

Lue myös
Etsitkö näitä?